لیدا فتوحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

لیدا فتوحی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استاد گروه شیمیکارشناسی: شيمی محض- دانشگاه شهيد چمران- اهواز- 1989

کارشناسی ارشد:  شيمی تجزيه- دانشگاه تبريز- تبريز- ايران- 1991

دکترا:  شيمی تجزيه- دانشگاه شيراز- شيراز- ايران- 1995

 

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:  (داخلی 2618 )-88044040 (9821 )

   دورنگار :  88035187 (9821 ++)

   پست الکترونیک :  lfotouhi@alzahra.ac.ir