فروزان راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 ردیف  عنوان  نام نشریه  شماره  سال
1  نقد سنت بر سنت گرايان   مجله انديشه ديني  شماره 13 زمستان 1383 
2  مقايسه ي ديدگاه هاي قرآن و كتاب مقدس درباره ي زن ( بر اساس داستان آفرينش)  دو فصلنامه علمي تخصصي تحقيقات علوم قرآن و حديث  سال دوم، شماره دوم، (پياپي4)  1384
 بررسي آراء امام محمد غزالي در باب اخلاق عرفاني و مقايسه آن با آراء توماس آكمپيس  مجله آينه معرفت  شماره هفتم  زمستان 1384 و بهار 1385
4  ترجمه: فمينیسم متجدد در پرتو مفاهیم سنتی زنانگی،  فاطمه جین کیس ویت   مجله دانشنامه  شماره 1  1381
5  ترجمه:  اِشكال كيهان شناسي مبتني بر اختر فيزيك، ولفگانگ اسميت  مجله دانشنامه  شماره 2  بهار و تابستان 1382
6  تأليف: خدمات متقابل دينداري و فلسفه ورزي  پژوهشهاي فلسفي-كلامي  سال نهم- شماره چهارم  1387
7  تألیف، تجربه عرفانی، ماهیّت و آثار آن در ادبیات عرفانی   جستارهای ادبی  شماره3-سال اول  1388
8  بررسی ادله جهان شناختی در آثار علامه طباطبایی و مقایسه آن با آراء ابن سینا  حکمت و فلسفه  شماره3-سال ششم  پاییز1389
9  بررسی براهین جهانشناختی در آثار علامه طباطبایی و مقایسه آن با آراء سهروردی  خردنامه صدرا  61  پاییز89

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

جوايز و تشويقات

 

 

رديف

 

 

 

كسب عنوان پژوهشگر فعال دانشگاه در سال تحصيلي 80-81

1

كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه الزهراء، سال تحصيلي 81-82

2

كسب عنوان پژوهشگر برتر گروه آموزشي فلسفه در سال تحصيلي 82-83

3

كسب عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه در سال تحصيلي 84-85

4

كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال تحصيلي 85-86

5

 

کتب تألیف/ترجمه شده

سال نشر

ناشر

عنوان

1382/ 2004 م

دارالهادي، بيروت

زن در عرفان اسلامي و مسيحي (به زبان عربي)

1377

1382

گروس

نگاه معاصر

پل تيليش ، توماس جي هي وود

تجديد چاپ با اضافات

1378

1383

سهروردي

نگاه معاصر

عرفان اسلامي چيست؟مارتين لينگز

تجديد چاپ

1382

نگاه معاصر

نامه به يك كشيش، سيمون وي

1382

نگاه معاصر

سيمون وي ،استيون پلنت

1382

نگاه معاصر

در باب هستي و ذات، توماس آكوئيني

1383

هرمس

اسلام و حكمت خالده، فريتيوف شوان

1385

نگاه معاصر

حكمت مردان صحرا، توماس مرتون

 

 

سایر پژوهش ها