فروزان راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیریت گروه ادیان و عرفان 1380-1382