فروزان راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

انسان شناسی در اسلام.jpeg (درس ترم 981)

عرفان نظری 1.jpeg (درس ترم 981)

فلسفه اشراق 2.jpeg  (درس ترم 981)

فلسفه اشراق 1.jpeg  (درس ترم 981)برنامه درسی

طرح درس علم کلام2

طرح درس تاریخ فلسفه غرب 2(ارشد)

طرح درس کلام جدید1

طرح درس تاریخ فلسفه غرب1

طرح درس تاریخ فلسفه اسلامی2

فایل ها و منابع درسی