جمشید فولادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر جمشید فولادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه بیوتکنولوژی


   دكتري (Ph.D) :  

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : jfooladi@alzahra.ac.ir