فاطمه فیاض ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فاطمه فیاض ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : روانشناسی سلامت

   كارشناسي ارشد: روانشناسی بالینی

   كارشناسي : روانشناسی بالینی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692124

   دورنگار : - 

   پست الکترونیک : f.fayyaz@alzahra.ac.ir