زینب فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

- « بازنمایی سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در کتابهای درسی دوره متوسطه»، فصلنامه تربیت اسلامی، دوره 16، شماره 38، زمستان 1400.

 

- « رویارویی عباسیان و امویان اندلس با فاطمیان در مغرب»، دو فصلنامه علمی تاریخ و فرهنگ، دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1398.

 

- « دعوت اسماعیلی و ریشه های تاریخی باطنی گری اسماعیلیه»، دو فصلنامه شیعه پژوهی، دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398.

 

ـ «سیاست اقتصادی و ناکامی مذهبی فاطمیان در مغرب»، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، دوره 51، شماره 2، 1397(منتشر شده در 1398).

 

ـ «درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 95، پاییز و زمستان 1394.

 

ـ «بازخوانی سیاست مذهبی فاطمیان در مغرب»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 88، بهار و تابستان1391

 

ـ «عوامل و پیامدهای فقدان اسناد دیوانی از سده‌های نخستین اسلامی»، مجله علمی و پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 85،  بهار 1391.

 

ـ «دشت قپچاق: بررسی جغرافیایی و تاریخی»، نیمسال نامه علمی‌ـ‌پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 14، سال هفتم، 1390.

 

ـ «سیاستهای مذهبی فاطمیان در دورة اقتدار دولت فاطمی(358-427ق)»، پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، سال اول، شماره 3،  1389.

 

ـ «عوامل ناکامی مراکز رسمی آموزشی‌ـ‌تبلیغی فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی در مصر»،  نیمسال نامه علمی‌ـ‌پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 8، سال چهارم، 1387.
 
 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 ـ «آموزش تاریخ در تمدن اسلامی بر بستر مجازی: تجربه ـ تحلیل یک گروه»، همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19، مردادماه 1399 .

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

سایر پژوهش ها

 

ـ «بررسی منابع تاریخ فاطمیان در دوره استقرار در مغرب»، جشن‌نامۀ دکتر مهدی جلیلی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395.