زینب فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

استاد مشاور انجمن علمی ـ دانشجویی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده الهیات

نماینده کارآفرین گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عضویت شورای پژوهش گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عضویت در شورای برنامه ریزی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عضویت در شورای تخصصی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی