زینب فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

برنامه درسی نیم سال اول 1400 ـ 1401

 

تاریخ تشکیلات اسلامی(2)

وضع کنونی جهان اسلام (1)

اسلام در برخورد با غرب و استعمار (2)

تاریخنگاری در اسلام

 

 

 
 

فایل ها و منابع درسی

طرح درس تاریخ تشکیلات اسلامی (1)

طرح درس تاریخ تشکیلات اسلامی (2)

طرح درس وضع کنونی جهان اسلام (1)