دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

3.سوابق خدمت دانشگاهي و فعالیت های اجرایی

رديف

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

1

دانشگاه قم

عضو هیئت علمی

۱۳۷۳الی۱۳۸۴

2

دانشگاه الزهرا(س)

عضو هیئت علمی

۱۳۸۴ادامه دارد

3

دانشگاه الزهرا(س)

مدیر گروه

سال90 ادامه دارد

4

----------------------

عضو کمیسیون تخصصی دانشگاه
وعضو هیئت ممیزه(دو دوره)

سال87الی92

5

----------------------

نماینده ریاست دانشگاه در شورای پژوهشی دانشگاه

سال94 الی98

6

----------------------

عضو کمیته تخصصی نشر دانشگاه

سال99

7

-----------------------

عضو شورای مشورتی دانشگاه

94الی96

8

----------------------

عضو کمیته دستگاهی

سال88 به بعد