دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

.سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب اخذ مذرك

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

عنوان پايان نامه

شهر

كشور

1

كارشناسي

 

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1369

 

2

كارشناسي ارشد

 

علوم قران و حدیث

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1371

حجاب از دیدگاه قران و سنت

3

دكتري

 

علوم قران و حدیث

دانشگاه قم

قم

ايران

1381

شخصیت زن از دیدگاه اندیشمندان معاصر

 

 

  زمینه های تدریس

 •   آراء معاصران در باره قرآن  
 •   آراء معاصران در باره حدیث 
 •  روش ها و مکاتب تفسیری
 • تاریخ قرآن   

طرح درس تاریخ قرآن / کارشناسی ارشد 

 

 • فقه الحدیث
 • تاریخ حدیث
 • علم رجال تطبیقی
 •    

 

 

سوابق تدریس

 • دانشگاه قم - 1373 تا 1384
 • دانشگاه الزهرا(س) - 1384 تا کنون

 

 

 

 

 

تشکیل کارگاه آموزشی

 • روش شناسی  پژوهش رجالی - دانشگاه الزهرا(س)
 • بررسی جایگاه زن در تاریخ و اندیشه اسلامی - مؤسسه آموزشی فرهنگی رضوی