دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا