سمیه فتحعلی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی

   دكتري (Ph.D) : آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه توهوکو، ژاپن)

   كارشناسي ارشد: آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

   كارشناسي : زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :.s.fathali@alzahra.ac.ir