سمیه فتحعلی

        عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
          استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی

 

 

   دكتري (PhD) : آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه توهوکو، ژاپن)

   كارشناسي ارشد (MA): آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

   كارشناسي (BA) : زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

 

 

 

Address : Faculty of Literature , Alzahra university ,Tehran , Iran
Tel
: +9821-85692355
Fax : +9821-85692355
E-mail:s.fathali@alzahra.ac.ir/ s.fathali685@gmail.com

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3430-7257