فائزه فرزانه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 


 

فائزه فرزانه 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

استاد گروه شیمی

 

 


   دكتري (Ph.D) :  

 Michigan State University, In Inorganic Chemistry East -Lansing. MI , USA, 1981

   كارشناسي ارشد: 

 Michigan State University, In Inorganic Chemistry 

   كارشناسي :

Chemistry Pars College, Tehran, Iran, 1974

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 88041344-21-0098

   دورنگار :88041344-21-0098

   پست الکترونیک : Farzaneh@alzahra.ac.ir