فریناز روشنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فریناز روشنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) :  فیزیک شیمی

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  farinaz@alzahra.ac.ir