فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

عضویت ها

-عضو هیات مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران- از سال 1382 تاکنون

-عضو هیات تحریریه نشریه جلوه هنر- از سال 1385

-عضو هیات تحریریه نشریه سفالینه- از سال 1393

-همکاری در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری- سال 1388

-همکاری در نخستین همایش کشوری تاروپود پارسی- سال 1389

-حضور دربخش علمی-دانشگاهی دومین جشنواره مد و لباس فجر- سال 1391

-عضو هیات علمی همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنراسلامی-سال 1391

-عضو کمیسیون علمی دانشگاهی کارگروه سان دهی مد ولباس کشور- از سال 1393

-عضوهیات علمی همایش جایگاه هنرشیعی در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسلامی- سال1393