فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی یا خارجی:

 

1.تاثیر نقوش ساسانی بر منسوجات آندلس-پژوهشی...کلیک کنید

2.بررسی تطبیقی نقوش شال های ایران و کشمیر-پژوهشی...کلیک کنید

3.بررسی وضعیت سنی وجنسی قالیبافان شهری باف استان کرمان-ترویجی

4.ویژگی های قالیچه های اقوام فرشباف عرب در جنوب خراسان-پژوهشی

5.ارزیابی کارگاه آموزشی پاکستان-ترویجی

6.بررسی تغییرات لباس زنان در فلات ایران-ترویجی

7.بررسی تغییرات لباس مردان در فلات ایران-ترویجی

8.بررسی فرایند شستشوی فرش دستباف-ترویجی

9.تکنیک های پارچه بافی ایران درصدر اسلام و عصر سلجوقی-ترویجی

10.بررسی عیوب قالی کاشان وعلل بروز آن ها-پژوهشی

11.تجلی طرح ونقش منسوجات چینی در هنرهای ایلخانی-پژوهشی

12.پژوهشی پیرامون قالی همدان-ترویجی

13.تاثیرپذیری شال های کشمیری از ایران-ترویجی

14.بررسی کاربرد چرم در پوشاک ودکوراسیون-مروری

15.بررسی نقوش ونمادها در پوشاک ورزش زورخانه ای-ترویجی

16.بررسی جلوه های تزیینی بقعه متبرکه آقا میرشمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع)در لاهیجان-مروری

17.رنگرزی نخ خامه پشمی با گل زعفران:تاثیراسید و دندانه-پژوهشی

18.بررسی تطبیقی نقوش شال های ایران و کشمیر-پژوهشی

19.مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی سنتی زنان هرمزگان وهندوستان-پژوهشی

20.تاثیرمواد شور قالی برخواص نخ های پشمی-پژوهشی

21.بررسی نقوش کاشی های کاخ اباقاجان در تخت سلیمان-پژوهشی

22.جایگاه اسب در هنر ایران باستان-ترویجی

23.تاثیر قلمکاری ایران بر قلمکاری هند-پژوهشی

24.نوع لباس ونمادهای رنگ در عرفان اسلامی-پژوهشی

25.بررسی کیفیت فرش دستباف محلات-ترویجی

26.بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی-پژوهشی

27.بررسی تطبیقی منسوجات گورکانی هند با منسوجات صفوی در ایران-پژوهشی

28.تطبیق نقش مایه های زربفت های هند با زربفت های صفوی-پژوهشی

29.پارچه بافی ونساجی در دوره قاجار:تولید وتجارت-پژوهشی

30.تاثیرنقوش ساسانی برمنسوجات اندلس-پژوهشی

31.کارکردهای طراز در دوره فاطمیان-پژوهشی     

مقاله کامل وخلاصه مقاله در کنفرانس های معتبر داخلی وخارجی

1.تاثیرنرم کننده سیلیکونی برزیردست پارچه پنبه ای-چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران-دانشگاه یزد

2.عوامل موثربر ایجاد ضایعات مواد اولیه در فرش دستباف-اولین سمینار ملی تحقیقات فرش-تهران

3.نگرشی برکیفیت قالی یزد-همایش ملی فرش دستباف ایران-اردکان/یزد

4.نگاهی به پارچه بافی دوران صفوی-هنرهای صناعی مکتب اصفهان-تهران/اصفهان

5.بررسی وضعیت وجایگاه هنرهای سنتی درکشور مالزی-مبانی هنرهای تجسمی-تهران

6.سبک شناسی فرش دستباف یزد-دومین سمینارملی تحقیقات فرش-تهران/مرکزملی فرش

7.بررسی دارهای قالیبافی در کرمان-دومین سمینار ملی تحقیقات فرش-تهران/مرکزملی فرش

8.بررسی فرایند شور صادراتی فرش دستباف-دومین سمینار ملی تحقیقات فرش-تهران/مرکزملی فرش

9.بررسی روند تولید دارایی در ایران-گردهمایی گنجینه های از یادرفته هنر ایران-تهران فرهنگستان هنر

10.قالی کردستان-سومین سمینارملی تحقیقات فرش-تهران/مرکزملی فرش

11.ویژگی های فرش دستباف مشهد-ترنج-خراسان/بیرجند

12.جایگاه پوشش زن در قرآن کریم وسایر ادیان الهی-جایگاه ومنزلت قرآن کریم-تهران

13.بازتاب باورهای مذهبی شیعه در نقاشی سقاخانه ای-جایگاه هنر شیعی درتبیین مفاهیم ارزش های هنراسلامی-تهران

- Subjective assessment of handle, SOTSEA, KOREA,2002


- Effect of different variables and chemical pretreatments on fabric friction, SOTSEA, KOREA,2002


-cashmere fibres,ATC-7, INDIA,2003


-Application of silicone softener on cotton fabric,ATC-7, INDIA,2003


- Comparison of Iranian cashmere fiber properties, II international Istanbul Textile congress, TURKEY, 2003


- Repeatability of fiber friction measurement, II international Istanbul Textile congress, TURKEY, 2003


- Effect of polyethylene softener on properties of cotton fabric, Textile science 2003,CZECH, 2003


- Iranian cashmere production, Textile Science 2003,CZECH,2003


- Physical properties of different types of Iranian cashmere, 11th Int. wool Research conference,UK,2005


- Principles of cashmere scouring, 11th Int. wool research conference, UK, 2005

 

مجری عناوین

 پروژه های تحقیقاتی

-بررسی نحوه بکارگیری ابزار وشیوه های بافت ونگهداری وکاربرد مواد اولیه درجهت کاهش ضایعات-مرکز تحقیقات فرش دستباف-1387

-تحقیق پیرامون شناسایی پراکندگی جغرافیایی عیوب بافت قالی و برنامه ریزی آموزشی- مرکز تحقیقات فرش دستباف-1379

-بررسی وضعیت کنونی رشته ها و فعالیت های هنری وارایه راهکارهای بهبودوگشترش آن با تاکید برهنر اسلامی وسنتی دفتر مطالعات وبرنامه ریزی فرهنگی و اجتمایی-همکار-1379

-پژوهشی پیرامون فرش های عربی در استان خراسان-دانشگاه الزهرا(س)-1380

-بررسی پارچه های بافته شده در ایران در دوره حکومت های متقارن وسلجوقی با تاکید بر تکنیک بافت -دانشگاه الزهرا(س)-1381

-بررسی تاثیر شور صادراتی فرش دستباف برخواص نخ خامه پشمی-دانشگاه الزهرا(س)-1381

-بررسی شیوه های بافت و تزیین پارچه در دوران صفوی-دانشگاه الزهرا(س)-1384

-بررسی پیشینه فرش محلات-دانشگاه الزهرا(س)-1384 

-بررسی نساجی سنتی درکشورهای آسیایی و پیوند آن با نساجی سنتی ایران-دانشگاه الزهرا(س)-1386

-تاثیرهنر چین برهنرهای دوره ایلخانی -دانشگاه الزهرا(س)-1386

-تاثیر مواد شورقالی بر خواص نخ های پشمی-دانشگاه الزهرا(س)-1386

-بررسی نقش انسان در پارچه های دوره اسلامی-دانشگاه الزهرا(س)-1387

-بررسی نقش اسب در هنر ایران باستان-دانشگاه الزهرا(س)-1387

-تاثیر پذیری منسوجات گورکانی هند از هنر صفوی در ایران-دانشگاه الزهرا(س)-1390

-بررسی عوامل موثر در رنگرزی گل زعفران-دانشگاه الزهرا(ُس)-1393

 

همکار در طرح های پژوهشی

-بررسی پوشش از نظر فرم و رنگ و طراحی لباس مناسب دبیرستان های دخترانه تهران-مجری خانم صدیقه پاک بین-دفتر مرکزی جهاددانشگاهی-1385

-بررسی علمی وطراحی و مشاوره در خصوص انتخاب پارچه ورنگ دو مدل البسه یونیفورم بانوان ویژه کادر پرواز تابستانی وزمستانی-مجری خانم صدیقه پاک بین-سازمان هواپیمایی هما-1387

-طراحی لباس ورزشکاران بازی های آسیایی کره-مجری خانم صدیقه پاک بین-کمیته المپیک-1393 

 

تالیفات(عنوان کتاب-چاپ-ناشر-تاریخ انتشار-همکاران)

1.منسوجات سنتی هند-اول-دانشگاه الزهرا(س)-1391

2.اصول تجزیه ی پارچه و طرح های رنگی-اول-دانشگاه الزهرا(س)-1382-مینو آیت اللهی

3.واژه نامه ی پارچه ولباس-اول-بازتاب اندیشه-1385

4.تاریخ پارچه ونساجی در ایران-سوم-دانشگاه الزهرا(س)-1386

5.مرمت فرش(رفوگری)-اول-مرکز تحقیقات فرش دستباف-1382