فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 برخی از سوابق اجرایی

1.مدیر پژوهشی دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،از سال1385-1380

2.مدیرگروه طراحی پارچه ولباس،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،ازسال1387-1385

3.معاون اداری مالی دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،ازسال1389-1387

4.مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)، ازسال 1393-1390

5.مدیرگروه طراحی پارچه ولباس،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،1395

جوایز وتشویقات

-پژوهشگر منتخب دانشگاه سال 1386

-پژوهشگر منتخب دانشگاه سال 1387

-پژوهشگر منتخب دانشگاه سال 1391

-پژوهشگر منتخب دانشگاه سال 1392

-سرآمد آموزشی در دانشگاه سال 1392

-کسب رتبه اول حوزه کتاب علمی دانشگاهی جشنواره بین المللی فجرسال 1393