فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تدریس در مقطع کارشناسی

دروس: تاریخ پارچه و نساجی- روش تحقیق – رنگرزی با مواد طبیعی- رنگرزی با مواد مصنوعی- کارگاه بافت تار و پود- کارگاه بافت دو رو- شناخت الیاف و پارچه- زبان تخصصیتدریس در مقطع کارشناسی ارشد

دروس: پارچه شناسی تخصصی- زبان تخصصی- پژوهش در زمینه منسوجات و پوشاک- مد- تجزیه و تحلیل منسوجات ایران و جهان.

تدریس در مقطع دکتری

دروس ویژه