فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر فریده طالب پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
  استاد گروه طراحی پارچه و لباس-دانشکده هنر


   دكتري (Ph.D) : نساجی/شیمی نساجی-دانشگاه لیدز انگلستان-1375

   كارشناسي ارشد: نساجی/شیمی نساجی وعلوم الیاف-دانشگاه امیرکبیر-1368

   كارشناسي : نساجی/تکنولوژی نساجی-دانشگاه امیرکبیر-1365


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر

   تلفن:85692515

   دورنگار :02188035801

   پست الکترونیک :  talebpour@alzahra.ac.ir