داریوش فرد دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر داریوش فرد دهکردی، عضو هیات علمی رشته نقاشی

 دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه نقاشی


   دكتري (Ph.D) :  هنرهای تجسمی

   كارشناسي ارشد:   نقاشی

   كارشناسي : نقاشی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :