فریناز فربود، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري : پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، 1388

كارشناسي ارشد: پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1382

كارشناسي : طراحی پارچه و لباسف دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران، 1378

 

زمینه های تدریس

   طراحی تخصصی منسوجات 

   تجزیه و تحلیل منسوجات ایران و جهان

   سبک شناسی منسوجات و پوشاک

   تاریخ هنر ایران و جهان 

   تجزیه و تحلیل آثار هنری