فریناز فربود، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکترفریناز فربود 

عضو هیات علمی رشته طراحی پارچه  دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه طراحی پارچه و لباس


   دكتري (Ph.D) : دکترای پژوهش و تاریخ هنر، دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد:کارشناسی ارشد پژوهش و تاریخ هنر، دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي :طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا (س)

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه طراحی پارچه و لباس

   تلفن:85692565 21 0098

   دورنگار :88035801 21 0098

   پست الکترونیک :f.farbod@alzahra.ac.ir