فریده امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فریده امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث 

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي ارشد:علوم قرآن و حدیث

   

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

   تلفن:85692114

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک :famini@alzahra.ac.ir