فریبا عدلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فريبا عدلي، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

                          استاديار گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي (دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی)  

 

 

 

 

 

 

 

فریبا عدلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

 

   دكتري (Ph.D) مدیریت آموزشی

   كارشناسي ارشد:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

   كارشناسي: علوم تربیتی با گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: ۸5۶9۲۳۰۵ - ۰۲۱

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :faradli@alzahra.ac.ir