فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره

‌المعارف

ساير

1

ثوابت و متغيرات در احكام شريعت

 

 

¢

 

 

 

فصلنامه فقه و حقوق اسلامي/ نشريه مرکز تحقيقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام

شماره 28

1381

2

اعلم، تبيين مفهوم، تعيين مصداق

 

 

¢

 

 

 

فصلنامه فقه و حقوق اسلامي/ نشريه مرکز تحقيقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام

شماره 38-37

1384

3

اجتهاد تخصصی بر اساس استنباط متجزیان متخصص

¢

 

 

 

 

 

مقالات و بررسیها-دانشکده الهیات دانشگاه تهران

ش73

1382

4

سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن

¢

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات زنان- پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

ش6

1383

5

سقط جنین، حرمت یا جواز

¢

 

 

 

 

 

مقالات و بررسیها- دانشکده الهیات دانشگاه تهران

ش76

1383

6

محدوديتها و موانع شهادت زنان در محاكم قضايي

¢

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات زنان- پژوهشكده زنان دانشگاه الزهراء

ش15

1387

7

بررسي مباني فقهي حقوقي اذن ولي در نكاح دختر بالغه رشيده

¢

 

 

 

 

 

فصلنامه پژوهش زنان-دانشگاه تهران

ش 22

پاييز 87

8

بررسي مباني فقهي حكم قصاص مادر در قتل فرزند

¢

 

 

 

 

 

مجله مطالعات اسلامی (فقه و اصول)-دانشگاه فردوسی مشهد

ش 1

1391بهار

9

آسيب شناسي تأثير عرف در ساحت فقهي دين

¢

 

 

 

 

 

مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی ها)

ش 1

1391بهار وتابستان

10

شرط عدم ازدواج مجدد زوج از سوي زوجه در ضمن عقد نكاح

 

 

¢

 

 

 

فصلنامه فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع)

سال 17- شماره 56

1391بهاروتابستان

11

مسؤلیت مدنی قضات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

 

¢

 

 

 

 

 

مجله فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی

شماره 2

1391

12

جدال بين الحق و التكليف و حفظ المصالح الاجتماعيه في مسئله شهاده المرأه

¢

 

 

 

 

 

مجله بين المللي علوم انساني-علمي پژوهشي دانشگاه تريبت مدرس تهران

شماره 3

دوره 18

تابستان 2011

13

مباني فقهي و حقوقي نظام تعدد زوجات در خانواده

 

 

¢

 

 

 

فصلنامه علمي ترويجي فقه و حقوق خانواده- دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران

شماره 50

بهار و تابستان 88

14

بررسي فقهي حقوقي قرارداد استفاده از رحم زن (رحم اجاره اي)

¢

 

 

 

 

 

الاجتهاد و التجديد-علمي پژوهشي ISC بيروت

شماره 22

1388

15

تأملي بر آيه نفي سبيل با تأكيد بر مفهوم واژه "سبيل"

¢

 

 

 

 

 

تحقيقات علوم قرآن و حديث-دانشگاه الزهراء-علمي پژوهشي

ش 2

پاییز وزمستان 86

16

نسبت كودكان حاصل از فرآيند شبيه سازي باز توليد از ديدگاه علماي يهود

¢

 

 

 

 

 

مجله اخلاق و تاريخ پزشكي-علمي پژوهشي- دانشگاه علوم پزشكي

ویژه نامه زمستان

اسفند 89

17

امكان اعمال ولايت قضايي زنان در سامانه حقوقي اسلام

¢

 

 

 

 

 

مطالعات زنان علمي پژوهشي دانشگاه الزهراء

ش 3

زمستان 89

18

نقش رويه قضايي در اجراي مفاد ماده 1130 قانون مدني مطالعات راهبردي زنان

¢

 

 

 

 

 

مطالعات راهبردی زنان علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان

ش 51

بهار 1390

19

نسبت طفل شبيه سازي شده در نظام حقوقي اسلامي

 

 

¢

 

 

 

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق

سال 15- شماره 52

تابستان 89

20

شبيه سازي از ديدگاه علماي يهود

¢

 

 

 

 

 

مجله تاریخ و اخلاق پزشکی

ش 5

مهر 1390

21

قاعده قرعه و کاربرد آن در حل مسائل خانوادگی از دیدگاه امام خمینی

¢

 

 

 

 

 

نشریه متین پژوهشکده امام خمینی

ش 54

1390

22

تکفیر وآثار اخلاقی واجتماعی آن

 

 

¢

 

 

 

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

ش16

1393

23

حجاب قرآنی وتأثیر ات اجتماعی آن

¢

 

 

 

 

 

نشریه دانشگاه ملی ترکیه

ش5 سال4

1394

24

مبانی فقهی حقوقی اصول وسیاستهای حمایت از زنان بی سرپرست وبد سرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی

¢

 

 

 

 

 

نشریه متین پژوهشکده امام خمینی

ش58

1394

25

مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن

*

 

 

 

 

 

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

ش45

پاییز1395

26  تبیین حقوقی ضمانت نامه های بانکی بر اساس قرارداد مستقل در نظام حقوقی ایران            نشریه فقه و حقوق ایران    1398 

27

بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی

 

*

 

 

 

 

 

نشریه متین

 

1398

28  بررسی رویه قضایی موجود در طلاق حرجی زوجه و ارائه راهکارهایی با بهره گیری از نظرات امام خمینی            مبانی فقهی حقوق اسلامی-واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد    1398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

 

 شركت وارایه مقاله در همايش ها،سمینارها ، کنفرانس ها و نشستهای تخصصی :

1

بررسي اجتهاد گروهي در دوران معاصر

 

 

 

¢

 

 

همايش اجتهاد در دوران معاصر-دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاهتهران

زمستان 87

 

2

جايگاه مهريه و سير تاريخي آن

 

 

 

¢

 

 

سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام

یزد

آبان 86

 

3

زن و ازدواج موقت در تاريخ اسلام

 

 

 

¢

 

 

سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام

یزد

آبان 86

 

4

ولايت قهري بردختر بالغه رشیده

 

 

 

¢

 

 

همایش کشوری چالشهای حقوق زن و خانواده در جامعه ایران ( دانشگاه آزاد )

تهران

ارديبهشت

1387

 

5

فرصتها و تهديدها در حوزه زنان و خانواده

 

 

 

¢

 

 

هم انديشي زنان و خانواده، دستاوردها، چالش ها و چشم انداز آينده تهران- حوزه هنري

تهران

9/3/90

 

6

ازدواج اجباری دختران صغیره (ولایت قهری)

 

 

 

¢

 

 

حقوق زن -حقوق بشر

افغانستان

1391

 

7

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده

 

 

 

¢

 

 

حقوق زن -حقوق بشر

افغانستان

1391

 

8

کاستی­ها و چالش­های حقوق زنان در نظام غرب

 

 

 

¢

 

 

حقوق زن -حقوق بشر

افغانستان

1391

 

9

جایگاه حضرت زهرا در میان زنان ادیان الهی

 

 

 

¢

 

 

همایش بزرگداشت هفته زن -واحد دانشگاه آزاد

امارات

1391

 

10

الگوسازی سیره حضرت زهرا(س) در جهان معاصر

 

 

 

¢

 

 

همایش بزرگداشت هفته زن- واحد دانشگاه آزاد

امارات

1391

 

11

حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی اسلام و ایران

 

 

 

¢

 

 

دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها

ایران-تهران وزارت امور خارجه

1391

 

12

مناسبات جهانی شدن فرهنگی و الگوی دینی خانواده

 

 

 

¢

 

 

سومین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی بلاروس

بلاروس -مینسک

1391

 

13

برنامه­های سلامت زنان در قانون برنامه پنجم و برنامه سند چشم­انداز

 

 

 

¢

 

 

سمینار ملی سلامت زنان

شیراز

1391

 

14

افلاطون ، فمینیسم و نظریه خانواده محوری در گفتمان جدید

 

 

 

¢

 

 

دومین کنفرانس علمی تحقیقاتی دانشجویان ایرانی در ارمنستان

 

ارمنستان

1392

 

15

راهکارهای تحکیم خانواده در اسلام

 

 

 

¢

 

 

اولین همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

قم

1392

 

16

ریشه یابی تحکیم بنیان خانواده در سیره رضوی با تأکید بر لزوم توسعه نفقه

 

 

 

¢

 

 

هم اندیشی خانواده پژوهی در سیره رضوی دانشگاه امام صادق

تهران

1392

 

17

 

تبیین مقوله سلامت زنان در مجموعه قوانین و مقررات با تأکید بر سیاست های جمعیتی

 

 

 

¢

 

 

دومین سمینار بین المللی سلامت زنان- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تهران

1392

 

 

 

 

18

اقاله قرارداد اهدای جنین

 

 

 

¢

 

 

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

تهران

1397

 

19

آسيب شناسي خانوادگي ازدواج موقت

 

 

 

¢

 

 

ششمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده ودومين جشنواره ملي خانواده پژوهي

تهران

1392

 

20

ديدگاه اسلام در خصوص عدالت اقتصادي در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

 

 

 

¢

 

 

چهارمين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

قم

1397

 

21

بازشناسي ابعاد نقش آفريني فاطمه زهرا در بستر خانواده و در مسير تحولات اجتماعي

 

 

 

¢

 

 

كنگره بين المللي فاطمي

تهران

1395

 

22

اصل موازنه حقوق و اخلاق در نظام حقوقي خانواده

 

 

 

¢

 

 

كنفرانس ملي علوم اسلامي و پژوهشهاي ديني

کرج

1397

 

23

مفهوم وصف

 

 

 

¢

 

 

سمين همايش بين المللي پژوهشهاي مديريت و علوم انساني

تهران

1397

 

24

اصل امنيت شغلي زنان در جامعه

 

 

 

¢

 

 

دومين همايش بين المللي مطالعات جهاني علوم انساني با رويكرد فرهنگي اجتماعي

تهران

1397

 

25

آسيب شناسي هويت سازي زنان درگفتمان خانواده محوررسانه

 

 

 

¢

 

 

اولين همايش ملي چالشهاي خانواده ايراني

تهران

1393

 

26

بررسي جواز سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف

 

 

 

¢

 

 

اولين همايش ملي خانواده و مسائل نوپديد

تبریز

1395

 

27

خاستگاه آزادي وعدالت در اسناد بين المللي در موضوع ممنوعيت عفاف و حجاب

 

 

 

¢

 

 

نگرش علمي و كاربردي به عفاف و حجاب

تهران

1396

 

28

اصل استقلال در حقوق زنان

 

 

 

¢

 

 

همايش ملي علوم انساني - حقوق و علوم جزا

تهران

1396

 

29

نقش عرف در تعيين مهريه و نفقه

 

 

 

 

 

¢

 

 

دومين همايش بين المللي مطالعات علوم انساني با رويكرد فرهنگي اجتماعي

 

تهران

1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری :

 

ردیف

عنوان فعالیت

*موافقت مؤسسه با

انجام فعالیت

(شماره و تاريخ)

تاریخ انجام

سطح فعالیت

شروع

پایان

مؤسسه

استانی یا منطقه ای

کسب رتبه برتر در جشنواره

ملی برجسته

1

برنامه افزایش جمعیت و ارتقاء نرخ باروری

7692

1391/10/2

1391/10/2

1392/12/22

ستادملی زن و خانواده

 

 

·

2

طرح بیمه زنان خانه دار

7692

1391/10/2

1391/10/2

1392/12/22

ستادملی زن و خانواده

 

 

·

3

تدوین طرح پژوهشی با عنوان «فقه تطبیقی»

33/77

1390/6/13

1390/6/13

1392/12/25

دانشگاه امام صادق(ع)

 

·

 

4

انجام طرح پژوهشی «شهادت زنان، محدودیت ها و موانع»

4039

1386/2/17

1386/2/17

1387/9/26

دانشگاه الزهرا

*

 

 

5

برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده

 

 

5286

1391/7/1

1/7/1391

1392/12/28

ستادملی زن و خانواده

 

 

 

 

 

·

6


تحليل وضعيت خانواده در ايران بررسي آسيب طلاق دركشور

12/8/1392

8966-

1392

1393

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

 

 

·

7


آيين نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده

18/1/1393

8976-

1393

1394

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

 

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

·

 

ارزیابی و نظارت  برطرحهای پژوهشی و داوری مقالات:


 

ردیف

نوع کار

(ارزیابی / نظارت)

عنوان

سفارش دهنده یا

بهره بردار

سال اجرا

3

نظارت

تدوین آیین نامه اجرایی طرح جامع ملی آموزش خانواده (مطلع مهر- ویژه زوج های جوان)

مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

1391

4

طراحی و مشارکت در اجرا

تدوین و بررسی آیین نامه قانون حمایت از خانواده

معاونت اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه

1394

5

نظارت وارزیابی

نظارت ،داوری وارزیابی طرح «نظریه عدالت و حقوق زن در نظام حقوقی اسلام»

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

1392

6

نظارت وارزیابی

بررسی وتحلیل سایتهای همسریابی وازدواج اینترنتی (ارزیابی طرح همسان گزینی)

مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا

1394

 

 

 

7

نظارت وارزیابی

قوانين و مقرات زنان و خانواده در جمهوري اسلامي اي

مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

1390

8

نظارت وارزیابی

داوري وارزيابي نشريه مطالعات فقه تربيتي(تعيين اعتبار علمي پژوهشي نشريه از طرف وزارت علوم)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- اداره کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پزوهشی

1394

9

داوري مقالات علمي و پژوهشي


بررسي اجرت المثل فعاليتهاي زوجه وارتباط آن با ساير حقوق مالي ويژه طلاق

 

1395

10

داوري مقالات علمي و پژوهشي


بررسي فقهي حقوقي مهريه زوجه مسلمه غير مدخوله

 

 

 

1394

 

 

11

داوري مقالات علمي و پژوهشي


تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شيعه

 

1394

12

داوري مقالات علمي و پژوهشي


سياست جنايي اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن

 

1394

13

داوري مقالات علمي و پژوهشي


واكاوي عرفي مشروعيت ازدواج موقت

 

1394

14

داوري مقالات علمي و پژوهشي


پژوهشي فقهي در الزام حكومتي بر حجاب زنان جهانگرد

 

1394

15

داوري مقالات علمي و پژوهشي


خودكشي بيمار رو به موت با همكاري پزشك به موجب قانون مجازات اسلامي1392

 

1394

16

داوري مقالات علمي و پژوهشي


داوري 6 مقاله نشريه مطالعات زن و خانواده

دانشگاه الزهرا

1394

17

داوري مقالات علمي و پژوهشي


بررسي احتكار در تجارت الكترونيك

 

1393

18

داوري مقالات علمي و پژوهشي

مشروعيت وكالت مطلق در فقه اماميه وحقوق ايران

 

1393

19

داوري مقالات علمي و پژوهشي


نشریه دانشگاه تهران- (مقالات وبررسيها)- داوری7 مقاله علمی پژوهشی

دانشگاه تهران

1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

  جوايز و تشويقات پژوهشی:

1

پژوهشگر نمونه سالهای 84 و92 -پژوهشگر برتر سال85و سال86- پژوهشگر برگزيده سال 88 وسالهای -89-90- 93- 94-

2

پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا در سال 1391 و 1392 - دارای لوح­های تقدیر فراوان به مناسبت فعالیت­های اجتماعی،فرهنگی،علمی،سیاسی مختلف

 

3

پژوهشگر برترگروه سال 1393- پژوهشگربرتر گروه سال96

 

گزارش عملکرد مناسب اجتماعی،فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی سالیانه

 

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

سال فعالیت

مقام تأیید کننده

فرهنگی -تربیتی

آموزشی

پژوهشی

عمرانی

1

دریافت لوح تقدیر مشارکت در هم اندیشی «مطبوعات خانواده، ظرفیت ها و چالش ها» در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

*

 

 

 

1391

شورایعالی انقلاب فرهنگی

2

دریافت لوح تقدیر از حضور و سخنرانی در جمع ایرانیان در امارات

*

 

 

 

1391

مرکز امور زنان و خانواده

3

دریافت لوح تقدیر همکاری با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

*

 

 

 

1391

نیروی انتظامی

4

لوح تقدیر از طرف بسیج اساتید دانشگاه الزهرا

*

 

 

 

1393

دانشگاه الزهرا

5

تقدیرنامه ستاد ملی زن و خانواده

 

*

 

 

 

1390

مرکز امور زنان و خانواده

6

تقدیرنامه ستاد ملی زن و خانواده 31/3/1391

*

 

 

 

1391

مرکز امور زنان و خانواده

7

تقدیرنامه ستاد ملی زن و خانواده 12/4/1392

*

 

 

 

1392

مرکز امور زنان و خانواده

8

تقدیرنامه ستاد ملی زن و خانواده 23/5/1392

*

 

 

 

1392

مرکز امور زنان و خانواده

9

تقدیرنامه گروه علمی مطالعات زنان بسیج اساتید 1391

*

 

 

 

1391

بسیج اساتید

10

تقدیرنامه از رییس جمهور سال 1392

*

 

 

 

1392

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

11

تقدیر از کارمند نمونه و نشان خدمت در عرصه کار و تلاش اجتماعی

*

 

 

 

1391

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

12

دریافت لوح تقدیرداوری در پنجمین جشنواره احکام و انشا نماز دانش آموزان برگزیده سراسر کشور در سالهای 89-90-91-92-93-94-95-96-97

 

*

 

 

1389الی1397

وزارت آموزش وپرورش

13

دریافت لوح تقدیر کسب رتبه اول در سطح دکتری در همایش سیره رضوی دانشگاه امام صادق(ع) -1392

 

 

*

 

1392

دانشگاه امام صادق (ع)

14

لوح تقدیر از داوری اولین جشنواره احکام فرهنگیان ومعلمین آموزش و پرورش کشور

 

*

 

 

1395

وزارت آموزش وپرورش

15

تقدير نامه از فعاليتهايي درزمينه رشد ديني واعتقادي ووتوسعه احكام وفقه

*

*

*

 

1393

وزارت آموزش وپرورش

16

تقديرنامه فعاليتهاي فرهنگي پژوهشي انقلاب اسلامي

*

 

 

 

1394

معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه

17

تقديرنامه بسيج اساتيد

*

 

*

 

1394

بسیج اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر پژوهش ها

    

پروژه ها و تحقیقات علمی تخصصی :

 

 

ردیف

عنوان تحقیق

سفارش دهنده یا بهره‌بردار

سال اتمام

ناظر

1

مشارکت درتحقیق و تدوین «طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت »

مرکز پژوهشهاوکمیسیون فرهنگی مجلس

1392

شورای فرهنگی اجتماعی زنان وخانواده

2

تدوین مجموعه گزیده رهنمودها وفرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه زنان وخانواده وجمعیت

مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا

1392

شورای علمی مرکز

3

گزارش تحلیلی پنجاه ونهمین اجلاس کمیسیون مقام زن(پکن+20)

"

1393

"

4

بررسی فعالیت جبهه معارض در اشاعه بی بند و باری در جامعه ایران (پروژه آزادی های یواشکی)

"

1393

"

5

تدوین پیشنهادات برنامه ششم توسعه در عرصه زنان ،خانواده وجمعیت

کمیسیون فرهنگی مجلس

1394

معاونت فرهنگی سپاه

6

تحلیل وضعیت ،آسیب شناسی وبررسی چالشها وتحولات جمعیتی ایران

شورای فرهنگی اجتماعی زنان وخانواده

1392

معاونت پژوهشی شورا

7

آسیب شناسی ساختار نامتناسب اشتغال زنان در کشور وراهبردها وسیاستهای اصلاحی براساس آموزه های اسلامی

"

1394

"

8

واکاوی علل تحقیر شغل خانه داری ونقش مادری وعدم تکریم حضور موثر زن در خانه وخانواده

بسیج جامعه زنان کشور

1394

معاونت پژوهشی بسیج

9

برنامه پیشگیری از طلاق و تحکیم بنیان خانواده

معاونت اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه

1394

کمیسیون اجتماعی معاونت

10

الگوها وشاخصهای ارزیابی وضعیت زنان وخانواده

"

1393

"

11

بیین وتحلیل وآسیب شناسی مجموعه قوانین ومقررات حوزه عفاف وحجاب

مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا

1394

شورای علمی مرکز

12

وضعیت سنجی، تحلیل وتوصیف آماری عفاف وحجاب در کشور

"

1394

"

13

ریشه یابی علل وعوامل بدحجابی ،شاخص های ارزیابی ، آسیب شناسی وتحلیل محیطی حوزه عفاف حجاب در کشور

"

1394

"

14

سندپژوهی وتحلیل اسنادی وآسیب شناسی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه عفاف وحجاب

"

1395

"

15

روندپژوهی،آینده پژوهی وآینده نگاری عفاف وحجاب در کشور

"

1395

"

16

اهداف ،راهبردها،راهکارها واولویتهای برنامه گسترش عفاف وحجاب در کشور

"

1395

"

17

تدوین بسته سیاستی افزایش جمعیت وبرنامه های ارتقاء باروری در کشور

کمیته تخصصی خانواده کمیسیون عالی زنان وخانواده بسیج

1394

شورای راهبردی کمیسیون

18

واکاوی علل وعوامل کاهش ازدواج وراهکارهای گسترش ازدواج آسان،آگاهانه ،بهنگام وپایدار

"

1395

"

19

تحلیل شیوه های نفوذ وترویج گرایش های افراطی وانحرافی و جریان شناسی تحولات حوزه زنان در کشور

مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا

1395

شورای علمی مرکز

20

تحلیل ورصد وبرنامه ریزی ساماندهی محتوایی گروه های زنان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

"

1395

"

21

طراحی نظام مسایل زنان وخانواده وجمعیت و طراحی زیر حوزه های کلان وخرد مربوطه

کمیسیون عالی اجتماعی بسیج

1394

کمیته خانواده کمیسیون

 

 

. پژوهش و شناسایی موضوعات دارای اولویت در حوزه زنان و خانواده :

1  .  پژوهشها :

1-برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده» 2- برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقا نرخ باروری  3- طرح بیمه زنان خانه­دار  4- آیین­نامه تشکیل ستاد توانمندسازی،کارآفرینی و اشتغال­زایی زنان و خانواده  5- طرح جامع نظام آموزش خانواده   6- تدوین اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان   7- تهیه پیش­نویس پیوست خانواده  8- تدوین راهبردها و اقدامات ملی نقشه مهندسی فرهنگی کشور  9- تدوین سرفصل درس جمعیت و تنظیم خانواده  10- طرح بیمه مستمری زنان خانه­دار  11- تقسیم کار ملی و دستورالعمل ارتقا نرخ باروری  وافزایش جمعیت 12- گزارش تحلیلی اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت  13- تدوین اساسنامه تشکیل رادیو خانواده و سیمای خانواده  14- تصحیح و تکمیل تک نگاشت تاریخچه و تشکیلات ستاد ملی زن و خانواده و تک­نگاشت عملکرد ستاد و تک­نگاشت مصوبات ستاد  15- طراحی نظام مسایل زنان وخانواده وجمعیت و طراحی زیر حوزه های  کلان وخرد مربوطه

16-طراحی شاخصهای حوزه زنان وخانواده وجمعیت

17-تهیه بانک اطلاعات جامع حوزه زنان وخانواده  شامل : موسسات ، نهادها ، اشخاص ،مراکز علمی ......

18-تدوین پیشنهادات اصلاحی وتکمیلی( برنامه ششم توسعه در حوزه زنان وخانواده وجمعیت وعفاف وحجاب ) و(بسته پیشنهادات فرهنگی اجتماعی  )

19-طراحی و برنامه ریزی تحکیم نهاد خانواده در راستای اهداف  نظام وسیاستهای کلان

20-طراحی وبرنامه ریزی گسترش عفاف وحجاب در کشور در راستای اهداف نظام وسیاستهای کلان

21-واکاوی علل وعوامل کاهش ازدواج وراهکارهای گسترش ازدواج آسان،آگاهانه ،بهنگام وپایدار

22-آسیب شناسی ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی و مرتبط با مسئله جمعیت در کشور (به همراه بررسی و تحلیل قوانین ،برنامه های توسعه ودستورالعملهای  مصوب افزایش جمعیت ملی)

23- تحلیل شیوه های نفوذ وترویج گرایش های افراطی وانحرافی و جریان شناسی تحولات حوزه زنان در کشور

24-تحلیل ورصد و برنامه ریزی ساماندهی محتوایی گروه های زنان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

25-بررسی راهکارهای نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی درخانواده

26-آسیب شناسی ساختار نا متناسب اشتغال زنان در کشور وراهبردها و سیاستهای اصلاحی براساس آموزه های اسلامی

27-برنامه پیشگیری از طلاق وتحکیم بنیان خانواده

28-واکاوی علل وعوامل تحقیر شغل خانه داری ونقش مادری در جامعه

29-بررسی الگوها وجداول شاخص های  ارزیابی وضعیت حوزه زنان و خانواده

30-تحلیل وضعیت وآسیب شناسی وبررسی چالشها وتحولات جمعیتی ایران

31-تحلیل وبررسی سایتهای همسریابی وازدواج اینترنتی،سایت همسان گزینی وزارت ورزش وجوانان

32-بسته اجرایی سیاستهای افزایش جمعیت مخصوص خانواده های ایرانی

33-تحلیل وضعیت موجود و بررسی راهبردها و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در ایران -6مجلد:

        1)تبیین،تحلیل وآسیب شناسی مجموعه قوانین ومقررات  حوزه عفاف وحجاب در کشور

        2)سند پژوهی ، تحلیل اسنادی و آسیب شناسی  عملکرددستگاه ها  

        3)وضعیت سنجی ،تحلیل وتوصیف آماری عفاف وحجاب در کشور

        4)روند پژوهی ، آینده پژوهی و آینده نگاری موضوع عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی ایران

       5 )اهداف ،راهبردها،راهکارها واولویتهای برنامه های گسترش عفاف وحجاب درایران

        6(ریشه یابی علل و عوامل بدحجابی ،شاخص های ارزیابی ، آسیب شناسی و تحلیل محیطی حوزه عفاف و حجاب

34-گزارش جامع «تحلیل وضعیت موجود و بررسی راهبردها و راهکارها و برنامه های گسترش عفاف و حجاب در ایران» 

 35-برنامه های گسترش فرهنگ عفاف وحجاب در قالب 25 طرح عملیاتی

  36- بررسی فعالیت جبهه معارض در اشاعه بی بند و باری در جامعه ایران (پروژه آزادی های یواشکی)

37- تحلیل و نقد و بررسی تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت

38 ـ تحلیل و بررسی روند فعالیت ها و اهداف صندوق جمعیت سازمان ملل

39 -تهدیدات وآسیب های نهاد خانواده در ایران و راهبردها و راهکار مقابله با آن

 40- برآورد وضعیت تهدیدات و آسیب های حوزه زنان در کشور

 41 -بررسی و تحلیل اعتبارات حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

  42-گزیده رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه زنان وخانواده

 43-گزارش تحلیلی پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن + 20) نیویورک 2015

44- تدوین آیین­نامه تشکیل خبرگزاری خانواده کوثر 

45- موضوع شناسی و اولویت سنجی مسایل زنان و خانواده کشور

46-بررسي اولويتهاي پژوهشي معاونت اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در حوزه زنان و خانواده

47- مشاركت دربررسي وآسيب شناسي پديده طلاق وراهكارهاي پيشگيري از آن در حوزه قضایی

48- تدوين راهبردها وسياستهاي كلان درحوزه فرهنگي اجتماعي مسايل زنان درسال 1394

49- تدوين سند راهبردي حوزه مسايل زن وخانواده مجمع عالی بسیج

50- رصد مهمترين مسايل حوزه زنان وخانواده (جرايم جنسي ،قتلهاي ناموسي، رفتارهاي نامشروع جنسي....) و آسیبهای موجود

51- مشاركت در تدوين آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده- قوه قضاییه

52- بررسي برنامه جامع آموزش خانواده(شوراي فرهنگي اجتماعي زنان وخانواده)

53- بررسي مساله جمعيت، سبك زندگي وحجاب در كشور(سازمان بسيج جامعه زنان)

54- بررسي پيرامون موضوعات (حجاب وعفاف،اشتغال زنان ،افزايش جمعيت، حقوق كودك....)- سازمان بسيج جامعه زنان

 

 

 

2       .  تهیه گزارشات رصدی  ، اطلاع رسانی وتحلیلی :

 

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (1) با عنوان :بررسی عملکرد زنان بنیاد نایاک (ایرانیان مقیم امریکا )

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (2) با عنوان : نفوذ فرهنگ غرب از طریق مهدهای کودک

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (3)  با عنوان :نفوذ فرهنگی توسط ارزش های اسلامی کاذب (بررسی کانال تلگرامی کوزکو)

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (4) با عنوان :رصد کتابخانه های مجازی و سایت نود و هشتیا (کتابخانه مجازی رمانهای مبتذل)

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (5) با عنوان  : نفوذ از طریق نرم افزار های فضای مجازی درحریم شخصی

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (6)  با عنوان  : مافیای پوشاک درکشور با استفاده از راهکارهای اقتصادی

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (7) با عنوان  : الگوسازی خانوادگی وتطهیر خاندان پهلوی در افکار عمومی

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (8) با عنوان  : مافیای ترویج مد وفشن به سبک های غیر رسانه ای

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (9) و(10) با عنوان  : پروژه نفوذ  1 و2

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (11) با عنوان : بررسی چالش عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (12) با عنوان : نگاهی به فعالیتهای آموزشی دولت در حوزه زنان

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (13) با عنوان: حکومت سلبریتی ها

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (14) با عنوان: دورهمی های زنانه در تهران (جشن های زنانه )

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (15) با عنوان:کاهش  40 تا 50 هزار عددی ازدواج در هر سال به دلایل جمعیتی و فرهنگی

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی  (16) با عنوان: دخترانگی بدون مرز

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی(17) با عنوان : بورکینی ، چالش غرب در مساله حجاب

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی(18) با عنوان :گستره فعالیتهای ضد ارزشی بازیگران زن در فضای مجازی

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی(19) با عنوان : (پروژه نفوذ ) زنان ایرانی کاخ سفید

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی(20) با عنوان : ارباب های زن (میس تریس ها ) وبرده های جنسی

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی(21) با عنوان : شیوه های نوین کنترل جمعیت وکاهش فرزند آوری (تراشه های ضد بارداری)

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (22) با عنوان : وضعیت  فروش زنان مصنوعی  (شریک جنسی ) توسط کانال های مجازی

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (23) با عنوان : ترویج فمنیسم افراطی از طریق برگزاری گالری های نقاشی

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (24) با عنوان : گزارش رصدی و اطلاع رسانی از فعالیت گروه های همسو (معرفی گروه هنری حنانه)

تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (25) با عنوان : رصد گروه های  هنری همسو؛ معرفی  گروه هنری «صدای  دانشجو"

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (26) با عنوان : تعارض هویت ایرانی باهویت اسلامی (ترویج ازدواج  به سبک ایران باستان )

 تهیه گزارش رصدی اطلاع رسانی (27) با عنوان : برنامه سازی و مبادرت به جسم انگاری زنان توسط  تبلیغات  رسانه ملی

 

3. گزارشات تحلیلی  توصیفی :

 

  گزارش تحلیلی(1)  با عنوان : مفهوم شناسی عدالت جنسیتی در رویکرد های دولتی وحاکمیتی

گزارش تحلیلی (2) با عنوان  : (پروژه نفوذ  ) حاکمیت سلبریتیها در حوزه زنان

گزارش تحلیلی  (3)با عنوان : تحلیل شرایط مراکز فرهنگ ساز در کشور  ( شماره  1- آرایشگاهها)

گزارش تحلیلی  (4)با عنوان :  تحلیل وضعیت دختران از منظر سازمانهای بین المللی

گزارش تحلیلی  (59با عنوان : زنان ایرانی کاخ سفید ،پیام صلح مزورانه یا عوام فریبی زنانه

 گزارش تحلیلی6)  با عنوان :بررسی عملکرد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در جریان انتخابات  ریاست جدید (شهریور 95)

گزارش تحلیلی(7) با عنوان  : دختران، سرمایه های اجتماعی -تحلیل وضعیت و جایگاه دختران از منظر جایگاه ملی و فرصت های بین المللی

گزارش تحلیلی (8)با عنوان : همجنسگرایی ،از الزام غیر منطقی و زورگویانه نهادهای جهانی تا رخنه در زندگی اجتماعی مردم

گزارش تحلیلی(9) با عنوان : تجرد قطعی دختران(زنگ خطر ساعت اجتماعی کشور)

گزارشی رصدی تحلیلی (10) از  نظرات دو نویسنده زن فمنیست اسلامی

گزارش رصدی تحلیلی (11) : اتحادیه حقوق زنان در توسعه (AWID)؛ رویکردها و برنامه‌ها

گزارش تحلیلی  (12)  : نقد و بررسی اظهارات در نشست سیاست‌گذاری عدالت جنسیتی و توسعه پایدار

گزارش تحلیلی (13) : مفهوم عدالت جنسیتی در گفتمان عدالت اجتماعی

گزارش تحلیلی  (14) : روز دختر

گزارش تحلیلی ( 15)  : مروری بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در حوزه بین­الملل

 گزارش تحلیلی (16 )  : تلاش هیلاری کلینتون برای رهبری زنان جهان

گزارش تحلیلی(17) با عنوان : تجرد قطعی دختران(زنگ خطر ساعت اجتماعی کشور)

گزارش تحلیلی(18) با عنوان : روز نارنجی ،روز منع خشونت علیه زنان(25 نوامبر)

 

 

برگزاری نمایشگاه، طراحی و راه اندازی نشست ها و کارگاههای تخصصی:

1-      برگزاری نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگران برتر- مركز مطالعات راهبردي فرهنگي ژرفا-1393

2-      داوری و همکاری دربرگزاری دوره های مسابقات كشوري  قرآن ، عترت و نماز دانش آموزی کشوری و کارگاههای مرتبط -از سال 1389الی1397

3-      راه اندازي  کارگروه تخصصي خانواده قوه قضاييه- 1392

4-      راه اندازي سايت تخصصي ستاد ملي زن و خانواده-1391

5-      نشست تخصصی تحليل وضعيت زنان در عرصه فضاي مجازي – 1394

6-      نشست تخصصي بررسي تاثير اصول حاكم بر دادرسي عادلانه در مبارزه با جرايم مرتبط با مواد مخدر،داروهاي روان گردان-1393

7-      جشنواره اسوه هاي صبر ومقاومت – 1393

8-      مشاركت دربرگزاري كارگاه آشنايي بااسناد بالادستي  وراهبردي درحوزه فرهنگي اجتماعي – 1393

9-      نشست تخصصی ريشه يابي علل وعوامل بدحجابي،شاخص هاي ارزيابي ،آسيب شناسي وتحليل محيطي حوزه عفاف وحجاب-1394

10-   برگزاری نشست تخصصی تدوين پيشنهادات برنامه ششم توسعه درعرصه  حوزه زنان وخانواده وجمعيت-1394

11-   تاسیس كارگروه فقه وحقوق اسلامي خانه انديشمندان علوم انساني ودبير كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي-1393

12-   عضو هيات موسس وعضو شبكه سلامت زنان مركز تحقيقات وسياستگذاري سلامت وزارت بهداشت-1393

13-   رييس كارگروه پيشگيري از ناهنجاريها وآسيبهاي حوزه خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه-1392

14-   عضو شوراي علمي مركز مطالعات راهبردي فرهنگی ژرفا-1394

15-   مسئول كميته خانواده كمسيون زنان و خانواده مجمع عالي بسيج-1394

16-   کارگاه مباني رصد وپايش محيطي در مديريت راهبردي-1394

17-   کارگاه مباني مديريت وبرنامه ريزي راهبردي-1394

18-    نشست تخصصی عدالت جنسيتي در گفتمان انقلاب اسلامي-1393

19-   نشست تخصصی فرهنگ وخانواده از منظردانش حقوق-1393

20-   نشست بررسي وبازخواني روشهاي موثر در تبيين روندشكل گيري انقلاب اسلامي راههاي تداوم آن براي نسل جوان-1393

21-   مشاركت فعال دركميته تدوين برنامه عملياتي دانشكده الهيات-1395

22-   عضوكارگروه زنان وجنگ نرم- كميسيون عالي زنان بسيج كشور-1394

23-   عضو كميته ساماندهي وسياستگذاري ارتقاي مقالات علمي اساتيد ودانشجويان- دانشکده الهیات-1396

24-   نشست تخصصی الگوها وشاخصهاي ارزيابي وضعيت زنان وخانواده-1395

25-   کارگروه بررسي مسايل حوزه زنان-1395

 

 کتب تألیف/ترجمه شده

کتاب های چاپ شده :

 

 

ردیف

عنوان کتاب

موضوع

نوع اثر

سال انتشار

ناشر

تالیف

ترجمه

1

حدود و تعزيرات در مذاهب خمسه

بررسی مباحث مربوط به حدود وتعزیرات ومباحث کیفری از دیدگاه فقه شیعه واهل سنت با تاکید بر بیان نقاط اشتراک وافتراق احکام زنان ومردان در مذاهب اسلامی

*

 

1394

دانشگاه امام صادق ونشر میزان

2

قصاص و ديات در مذاهب خمسه

بررسی مباحث مربوط به قصاص ودیات ومباحث کیفری از دیدگاه فقه شیعه واهل سنت با تاکید بر بیان نقاط اشتراک وافتراق احکام زنان ومردان در مذاهب اسلامی

*

 

1393

دانشگاه امام صادق و نشر میزان

3

مجموعه قوانين و مقررات حوزه زنان و خانواده

شامل گردآوری ، دسته بندی وتحلیل مجموعه قوانین ومقررات مربوط به زنان وخانواده از سال 1385 الی 1390وبیان نواقص ، خلاها ی قانونی وروند پژوهی سیر مصوبات در این زمینه می باشد .

*

 

1391

مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

4

برنامه جامع تشکیل ، تحکیم وتعالی نهادخانواده

تدوین سند راهبردی در سه مرحله تشکیل ، تحکیم وتعالی خانواده و در قالب یک برنامه ملی جامع بر اساس مسایل دارای اولویت خانواده ایرانی

*

 

1392

مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

5

برآورد وضعیت تهدیدات وآسیب های حوزه زنان

بررسی آسیبهای حوزه زنان ، روندپژوهی ، آینده پژوهی وآینده نگاری مسایل زنان در کشور، تهدیدات خارجی وتحلیل موقعیت مباحث مرتبط با زنان

 

*

 

در دست چاپ

مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا

6

برنامه ملی افزایش جمعیت وارتقاء نرخ باروری (با تاکید بر ظرفیتهای خانواده ایرانی )

وضعیت سنجی شاخصه ها ومؤلفه های جمعیتی در بستر خانواده در ایران وارایه راهکار های ارتقاء نرخ باروری براساس ظرفیتهای ملی

*

 

1392

مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

7

طرح بیمه زنان خانه دار

احتساب خانه داری به عنوان شغل وتضمین آن در قالب خدمات بیمه ای با استفاده از راهکارهای بیمه بازنشستگی برای زنان خانه دار

*

 

1391

مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

8

تهدیدات وآسیب های نهاد خانواده در ایران و راهبردها

تحلیل وضعیت خانواده در ایران وبررسی swot ، ریشه یابی علل و عوامل وارایه راهکار در ابعاد مختلف

*

 

در دست چاپ

مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا

 

 

9

اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده در اسلام

 

*

 

در دست چاپ

سازمان سمت

10

دادرسی عادلانه زنان در محاکم

 

*

 

1397

انتشارات ضمیر

11

نظام حقوق خانواده در اسلام

 

*

 

در دست چاپ

سازمان سمت