فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

    تحصیلات

  سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب اخذ مدرك:

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

عنوان

پايان نامه- رساله

شهر

كشور

1

كارشناسي

فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1373

ــــــــــ

2

كارشناسي ارشد

فقه ومبانی حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1375

بررسی قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه

3

دكتري

فقه ومبانی حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1381

اجتهاد شورایی

        

   

 تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول

 زمینه های تدریس

  سابقه تدریس مرتبط با برخی دروس تخصصی:

ردیف

از سال

تا سال

مقطع

نام دانشگاه

عنوان درس

1

1387

1397

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

قواعد فقهی زن و خانواده در اسلام

2

1380

1396

کارشناسی

دانشگاه الزهرا

حقوق خانواده در اسلام

3

1385

1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه امام صادق (واحد خواهران )

فقه خانواده

4

1387

1396

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

خانواده در اسلام

5

1379

1385

کارشناسی

دانشکده اصول الدین

مباحث فقه استدلالی

6

1388

1396

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

حقوق زن در خانواده

7

1387

1396

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

حقوق زن در اسلام

8

1388

1398

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده در اسلام

9

1389

1393

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

تاریخ تحول جایگاه وحقوق زن در اسلام

10

1380

1388

کارشناسی کارشناسی ارشد

دانشگاه امام صادق (واحد خواهران )

مباحث اصول فقه

11

1390

1393

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

حقوق ومسؤلیتهای اجتماعی سیاسی زنان

12

1379

1387

کارشناسی

دانشکده اصول الدین

آیات الاحکام ( خانواده)

13

1391

1398

کارشناسی - کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

مبانی استنباط فقه وحقوق اسلامی

14

1380

1398

کارشناسی کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

مباحث اصول فقه اسلامی

15

1385

1395

کارشناسی کارشناسی ارشد

دانشگاه مذاهب اسلامی

قواعد فقه وحقوق خصوصی

16

1379

1382

کارشناسی

دانشکده علوم حدیث

اصول فقه

17

1380

1398

کارشناسی

دانشگاه الزهرا

فقه استدلالی

18

1386

1394

کارشناسی

دانشگاه مذاهب اسلامی

آیات الاحکام (نکاح وطلاق )

19

1380

1398

کارشناسی کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

آیات الاحکام(خانواده )

20

1386

1394

کارشناسی

دانشگاه مذاهب اسلامی

قواعد فقه وحقوق کیفری

21

1381

1398

کارشناسی کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

قواعد فقهی

22

1385

1395

کارشناسی کارشناسی ارشد

دانشگاه مذاهب اسلامی

فقه تطبیقی(فقه خانواده )

23

1389

1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه امام صادق (واحد خواهران )

قواعد فقه (خانواده )

   

   

زمينه هاي تدریس و تحقيقاتي مورد علاقه :

 

 فقه و حقوق اسلامی-فقه واصول فقه مقارن مذاهب اسلامی - حقوق بین الملل اسلامی-حقوق خانواده- فقه ومبانی حقوق اسلامی - حقوق خصوصي- حقوق عمومی - حقوق جزا- مطالعات زنان مطالعات خانواده معارف ومطالعات اسلامی علوم قرآن و حدیث-حقوق زن در اسلام حقوق تطبیقی در حوزه زنان و خانواده

 

                  ایجاد رشته های جدید و  میان رشته ای و تقویت و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی 

 

عنوان رشته

تاریخ

ایجاد رشته

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مرجع تایید کننده           

تأسیس و راه اندازی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

1385

 

*

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا

مدیریت ومشارکت درتشکیل گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد خواهران)

1389

*

 

 

دانشگاه مذاهب اسلامی واحد خواهران

مشارکت در ایجاد رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی

1389

 

*

 

دانشگاه مذاهب اسلامی واحد خواهران

مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت رشته فقه مقارن و حقوق جزا

1389

 

*

 

دانشگاه مذاهب اسلامی واحد خواهران

مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت رشته فقه مقارن و حقوق عمومی

1389

 

*

 

دانشگاه مذاهب اسلامی واحد خواهران

مشارکت در «تحول و ارتقا» رشته های مطالباز بازنگری رشته مطالعات زنان و خانواده بر مبنای علوم اسلامی و همکاری با کارگروه مطالعات زنان شورای تخصصی تحول و ارتقا ء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

1390

 

*

 

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروه مطالعات زنان

تدوین وطراحی سرفصل درس دانش خانواده و جمعیت (جایگزین درس تنظیم خانواده )

1391

*

 

 

دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

طراحی و داوری سرفصل دروس. مقطع دکتری رشته حقوق زن در اسلام

1391

 

 

*

دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی

طراحی و ارزیابی سرفصل دروس رشته مطالعات زنان و اعلام نظر در این خصوص

1391

 

*

 

دبیرخانه شورایعالی انقلاب 

فرهنگی

 

راهنمایی، مشاوره، داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

مقطع

تاريخ دفاع

سمت

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

راهنما

مشاور

داور

1

بررسی پیوند اعضاء در فقه شيعه

فاطمه دلاور

¢

 

 

1383

¢

 

 

2

جایگاه فقهی حقوقی مجازات زن از ديدگاه فقه اماميه

فاطمه پوررجب

¢

 

 

1384

¢

 

 

3

بررسی تفاوت دیه و قصاص زن و مرد درفقه اسلامي

صدیقه شریفی

 

¢

 

1386

¢

 

 

4

بررسی اجتهاد گروهی

سمیه اکبری

¢

 

 

1385

¢

 

 

6

بررسی فقهي حقوقي نقش الفاظ در انعقاد عقود و ایقاعات

فاطمه قریشی

¢

 

 

1385

¢

 

 

7

حقوق اهل کتاب

عسگری

¢

 

 

1385

¢

 

 

8

اصول حاکم بر روابط زن و مرد در عرصه اجتماع

رحیمی

 

¢

 

1386

¢

 

 

9

تدلیس در نکاح از دیدگاه فقه امامیه

حاتمی

¢

 

 

1390

¢

 

 

10

بررسي مباني فقهي حقوقي ارث بري زوجه از زوج

فاطمه شاه بیگی

¢

 

 

1386

¢

 

 

11

بررسي آيات الاحكام جرائم و مجازات عليه اشخاص

راحله صانعی

¢

 

 

1387

¢

 

 

12

بررسي فقهي حقوقي ترميم دوشيزگي

حمیده خانی

¢

 

 

1386

¢

 

 

13

احكام ثانويه و مباني آن در فقه اماميه

طاهره میرشکار

¢

 

 

1387

¢

 

 

14

بررسي جايگاه فقهي و حقوقي اقليتهاي مذهبي در حكومت اسلامي

صدیقه عسگریان

¢

 

 

1386

¢

 

 

15

بررسی علل تفاوت دیه زن و مرد

فاطمه زندی

 

¢

 

1387

 

 

¢

16

بلوغ از دیدگاه فقه امامیه

معصومه زمانیان

 

¢

 

1388

 

 

¢

17

بررسی تطبیقی تعزير اطفال در ایران و كنوانسيون حقوق كوك

مهشید عاشوری

¢

 

 

1388

¢

 

 

18

بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو

مریم محمدپور

¢

 

 

1389

¢

 

 

19

بررسي فقهي حقوقي تفاوت جرايم و مجازاتها براساس جنسيت

زینب قادری

¢

 

 

1388

¢

 

 

20

خريد و فروش اعضاء‌از ديدگاه فقه اماميه و حقوق

عذرا بالوی

 

¢

 

1386

¢

 

 

21

فرآيند مديريت دانش با تأكيد بر آموزه‌هاي اسلامي در سازمانهای آموزشی

فاطمه سادات قرشی

 

¢

 

1387

 

¢

 

22

بررسي فقهي حقوقي تعدد زوجات

زهرا سلطانی

 

¢

 

1388

¢

 

 

23

بررسی فقهی حقوقی نكاح معاطاتي

عفت جوریان

 

¢

 

1388

¢

 

 

24

حكم ازدواج موقت در اسلام و آثار فقهي حقوقي آن

سمانه نوذری

 

¢

 

1388

¢

 

 

25

مبانی عقلی و نقلی لزوم تقلید در فقه امامیه

الهه اسعد

 

¢

 

1388

¢

 

 

26

بررسی تطبیقی حقوق كودك در فقه امامیه و كنوانسيون حقوق كوك

سمیرا خاکساری

 

¢

 

1388

¢

 

 

27

اسباب تحريم ابدي نكاح از دیدگاه فقه امامیه

سارا حرفت

 

¢

 

1389

¢

 

 

28

موارد جواز و ممنوعيت اشتغال زنان از ديدگاه فقه اماميه و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

مهدیه سادات مطهری

 

¢

 

1389

¢

 

 

29

خسارت معنوي ناشی از جرم از ديدگاه فقه و حقوق

فرشته بیگدلو

 

¢

 

1388

¢

 

 

30

جايگاه عقل در فقه اماميه

فاطمه کلبندی

 

¢

 

1389

¢

 

 

31

احكام سود سپرده هاي بانكي در فقه ماميه

خدیجه احمدوند

 

¢

 

1389

¢

 

 

32

 

بررسي فقهي حقوقي اجاره به شرط تمليك

سمیه امیری

 

¢

 

1388

 

¢

 

33

 

بررسی فقهی و حقوقی اهداء گامت و انتقال جنین با رویکردی به مبانی امام خمینی

مریم احمدی گلی

 

¢

 

1388

¢

 

 

34

تبیین ماهیت جرم افساد فی الارض و بررسی مصادیق آن

منصوره سهرابی

 

¢

 

1388

 

¢

 

35

تصويرگري و مجسمه سازي در فقه امامیه

مبارکه بنی اسد زاده

 

¢

 

1389

 

¢

 

36

خمس از ديدگاه فقه اماميه

زهرا امرالهی

 

¢

 

1384

¢

 

 

37

جايگاه عرف و سيره در فقه اماميه

فاطمه قدرتی

 

¢

 

1388

 

¢

 

38

حجيت علم قاضي در انشاء رأي از ديدگاه فقه اماميه

نرگس شاکرینی

 

¢

 

1388

 

¢

 

39

بررسی فقهی حقوقی تولید ، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر

ژاله حاتمی

 

¢

 

1388

 

 

¢

40

مولفه های رهبری بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های دینی

مریم حق وردی

 

¢

 

1388

 

 

¢

41

قلمرو مکانی حاکمیت قوانین کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

شهلا ولدبیگی

 

¢

 

1390

 

¢

 

42

بررسی احکام فقهی قاعدگی زنان در فقه امامیه

مریم راجی

 

¢

 

1388

¢

 

 

43

جایگاه اصالت التسهیل درنظام قانونگذاری اسلامی باتاکید بر نظام حقوقی خانواده

راضیه نوروزی

 

¢

 

1390

 

¢

 

44

شرایط تصدی منصب قضا در فقه و قوانین موضوعه

سمیه جعفری

 

¢

 

1390

 

¢

 

45

بررسی شروط ضمن عقد در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

سکینه باقری

 

¢

 

1390

 

¢

 

46

ادله اثبات دعوی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

مهدیس رمضان

 

¢

 

1390

¢

 

 

47

بررسی قاعده قرعه در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران

زینب ثمنی

 

¢

 

1390

¢

 

 

48

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

اکرم محمدی

 

¢

 

1390

 

¢

 

49

نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه ( مقایسه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

سمیه پارسی راد

 

¢

 

1390

 

¢

 

50

حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایران

زهرا اردستانی

 

¢

 

1390

¢

 

 

51

گستره حق اشتغال زوجین در نظام حقوقی ایران و آثار آن

سحر نیک پور

 

§

 

1389

 

¢

 

52

تفویض طلاق زوجه به عنوان شرط ضمن عقد در فقه مقارن و حقوق ایران

حلیمه عزیزی

 

§

 

1391

 

¢

 

53

تناسب مجازات با جنسیت در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی ایران

چنورفریور

 

§

 

1391

 

¢

 

54

بازنگری در آراء قضایی کیفری در فقه مذاهب خمسه

سعیده دانیالی

 

§

 

1390

 

¢

 

55

نقش حاکمیت در نهادینه­سازی حجاب و عفاف از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

فاطمه جعفرزاده

 

§

 

1392

 

¢

 

56

قلمرو نفی عسروحرج زوجه در فقه خانواده از دیدگاه امامیه و بازتاب آن در حقوق موضوعه ایران(ماده 1130 قانون مدنی)

نیلوفر اسماعیلی

 

§

 

1391

¢

 

 

57

بازنگری مسأله سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

شهیده دلیری

 

§

 

1391

¢

 

 

58

لزوم اطاعت از ولایت فقیه و ارتباط آن با امنیت ملی

زهره حاجیوند

 

§

 

1391

¢

 

 

59

بررسی اهانت به مقدسات مذهبی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

محبوبه معدنچی

 

§

 

1390

¢

 

 

60

بررسی عقد بیمه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مریم خوشبخت

 

§

 

1390

 

¢

 

61

تدلیس در نکاح در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

صدیقه حاتمی

 

§

 

1390

 

¢

 

62

پولشویی و بررسی فقهی و حقوقی آن

زهرا سادات امیری

 

§

 

1390

¢

 

 

63

بررسی تطبیقی میان مبحث الفاط در اصول فقه شیعه و بینش هرمنوتیکی معاصر

زهرا گل محمد

 

§

 

1391

¢

 

 

64

تاثیر عرف بر ابعاد مختلف خانواده

 

 

§

 

1390

¢

 

 

65

اخلاق جنسی در محدوده خانواده

 

 

§

 

1390

 

¢

 

66

آسیب شناسی فردی و خانوادگی ازدواج موقت

سمیه نوازنی

 

§

 

1392

¢

 

 

67

چرایی و چیستی پیوست خانواده

زهرا کوهساری

 

§

 

1391

 

¢

 

68

نقد و ارزیابی حقوق اجتماعی زنان

سمیه صفرزاده

 

§

 

1392

 

¢

 

69

بررسی موضوع سقط جنین از منظر جامعه شناختی و حقوقی

ستاره مهیایی

 

§

 

1392

 

¢

 

70

منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع)»

مهدیه قدسی

 

§

 

1387

 

 

¢

71

بررسی فقهی و حقوقی حکم ازدواج زنان مسلمان با اتباع بیگانه غیر مسلمان و آثار مترتب بر آن

زهرا لطفی نیستانک

 

§

 

1384

 

 

¢

72

«تأثیر جنسیت در میزان دیه در حقوق اسلامی با رویکردی به نظریه امام خمینی(ره)»

فاطمه آبیش سیدانی

 

§

 

1387

 

 

¢

73

الزامات حسن معاشرت زوجین در فعالیتهای اجتماعی زنان با رویکرد به آموزه های اسلامی

فاطمه معصوم­پناه بابلی

 

§

 

1393

¢

 

 

74

بررسی آگاهی زنان از حقوق خودتأثیرآن بر تحولات خانواده

مهنوش پیروزمند

 

§

 

1393

¢

 

 

75

بررسی موارد منع ومحدودیت­ اشتغال زنان از دیدگاه فقهی حقوقی

زهراحاجی محمدحسن

 

§

 

1394

¢

 

 

76

مبانی مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در فقه امامیه وقوانین موضوعه ایران

نرجس سادات فقیهی

 

§

 

1393

¢

 

 

77

تکفیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

زهرا سادات خالصی­نژاد

 

§

 

1392

 

¢

 

78

حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

مهدیه محمدتقی­زاده

 

§

 

1391

 

¢

 

79

تأثیر میزان آگاهی زنان در فرزند آوری وافزایش جمعیت

علوی

 

¢

 

1392

 

 

¢

80

بررسی راهکارهای قانونی حمایت از زنان سرپرست خانوار ، بدسرپرست وبی سرپرست

آرامه خواجوند

 

¢

 

1394

¢

 

 

81

بررسی فقهی حقوقی طلاق توافقی وخلأهای قانونی آن

مریم اکبری جدی

 

¢

 

1394

¢

 

 

82

مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام (ایران) وشرق (کشورهای آسیایی )در حق حیات ، اشتغال آموزش ومشارکت سیاسی

فاطمه هاتفی

 

¢

 

1394

¢

 

 

83

رابطه مصالح اجتماعی ومصالح فردی در فقه مذاهب اسلامی

فایزه صادقی

 

¢

 

1394

¢

 

 

 

بررسی عوامل مؤثر حقوقی وقضایی استحکام خانواده

منصوره عاشقی

 

¢

 

1395

¢

 

 

84

بررسی تطبیقی حق دادرسی عادلانه در دادگاهها برای زنان در نظام حقوقی اسلام وکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

سارا مهدی پور

 

¢

 

1395

¢

 

 

85

بررسی فقهی و حقوقی اجرت المثل ونحله در حقوق موضوعه ایران

زهرا موسوی

 

¢

 

1395

¢

 

 

86

بررسی مبانی کیفری ومدنی تدلیس در ازدواج

معصومه فریادرس

 

¢

 

1396

¢

 

 

87

بررسی نقش عدالت درحقوق ورزشی زنان

هستی عشقی صحرایی

 

¢

 

1396

¢

 

 

88

آسیب شناسی امنیت اقتصادی زنان از منظر فقهی و حقوقی و راهکارهای اصلاحی آن با تأکید بر منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی

زینب سودی

 

¢

 

1396

¢

 

 

89

اشتغال زنان و حدود مانعیت زوج

شهلا جهانبازی

 

¢

 

1396

¢

 

 

90

بررسی عسر وحرج زوجه در نظام حقوقی ایران

عطیه مقدم فر

 

 

¢

1396

 

¢

 

91

تعهدات امین در عقد ودیعه از دیدگاه مذاهب اسلامی

سیمین عباسی

 

¢

 

1393

 

¢

 

92

بررسي جامعه شناختي تابوهاي جنسي در طرح دعاوي توسط زوجه

لیلا بهرامی

 

¢

 

1397

¢

 

 

93

نکاح مسیار در فقه امامیه واهل سنت

فاطمه همتی

 

¢

 

1397

¢

 

 

94

کاربردهای سوگند در نظام قضایی اسلام وتطبیق آن با آیین های آسمانی دیگر

مهنازباقری

 

¢

 

1396

 

¢

 

95

مبانی وقلمرودادرسی غیابی در فقه امامیه وقوانین موضوعه ایران

فاطمه بائوج لاهوتی

 

¢

 

1396

 

¢

 

96

نقد وبررسی اندیشه فقهی وهابیت وجریانهای تکفیری

منا تیموری

 

¢

 

1397

¢

 

 

97

مبانی فقهی حقوقی تعزیرات اطفال

سهیلا شکری

 

¢

 

1396

¢

 

 

98

تبیین سیاستهای حمایتی اسلام از زنان در دوران بارداری وشیردهی در پرتو احکام اسلامی

زهرا علی زاده حیدری

 

¢

 

1397

 

¢

 

99

بررسی لزوم اشهاد در نکاح وطلاق ورجوع در مذاهب پنجگانه اسلامی

فهیمه قربانی

 

¢

 

1396

 

¢

 

100

مالکیت خصوصی از منظر فقه وپیوند آن با اصل 44 قانون اساسی

ستایش کوچکی

 

¢

 

1396

¢

 

 

101

موارد ومبانی طلاق قضایی در مذاهب پنجگانه اسلامی

زینب مولایی

 

¢

 

1396

 

¢

 

102

تحریم ابدی نکاح در فقه مذاهب خمسه

سارا خاکپور

 

¢

 

1395

¢

 

 

103

مسئولیت دولت درحبران خسارت ناشی از اشتباهات قاضی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

طیبه مختاری فرد

 

¢

 

1396

¢

 

 

104

نفقه هزینه درمان زوجه ازدید گاه مذاهب خمسه

مهدیه منتظری

 

¢

 

 

¢

 

 

105

بررسی جایگاه حقوقی خانه داری زنان و راهکارهای اعتباربخشی به آن

محبوبه نوراللهی

 

¢

 

1396

¢

 

 

106

 

 

 

¢

 

 

 

¢

 

107

عدالت قاضی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

زینب نفر

 

¢

 

1395

¢

 

 

 

 

 

108

حجيت علم قاضي با استناد به امارات قضایی

فاطمه زینلی

 

¢

 

1397

¢

 

 

109


بررسي تطبيقي ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه امامیه و اهل سنت

پرستو نجیب شارسانی

 

¢

 

1397

¢

 

 

110


تبين فقهي حقوقي عدالت و نحوه اثبات شرایط آن از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق

بهنازقانع باقری

 

¢

 

1397

¢

 

 

111


مبانی فقهی عبادات استيجاري از دیدگاه مذاهب خمسه

زهرا سادات کیمیا

 

¢

 

1397

 

¢

 

112


احکام عبادی مدنی و جزایی افراد مبتلا به بيماري آلزايمر

بهاره اسودی

 

¢

 

1397

 

¢

 

113


ماهیت و مصادیق تشبه به کفاراز منظر مذاهب خمسه

راضیه دالایی

 

¢

 

1397

 

¢

 

114


بررسی مبانی و موارد پرداخت ديه توسط عاقله در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

حشمت صفانژاد

 

¢

 

1397

 

¢

 

115


بررسی مبانی و موارد پرداخت ديه از بیت المال در فقه امامیه و حقوق موضوعه

زهرا سبزعلیزاده

 

¢

 

1397

 

¢

 

116


نقش باورهاي كلامي در استنباط احكام فقهي

زارعی

 

¢

 

 

 

¢

 

117

مفاسد اقتصادی از منظر فقه

یاسی

 

¢

 

 

¢

 

 

118


نگرش زنان و مردان مجرد شهر تهران به همباشي و بررسي عوامل موثر بر آن

راضیه مکوندی

 

¢

 

1396

 

¢

 

119

ماهیت حریم خصوصی از منظر فقهی و حقوقی

زهرا جوانمردی

 

¢

 

1398

¢

 

 

120

بررسی شرایط عزل مرد از ریاست خانوادهاز دیدگاه فقهی حقوقی

مهسا کاغذلو

 

¢

 

1398

¢

 

 

121

بررسی فقهی حقوقی جایگاه احکام حکومتی

حاجی رمضانی

 

¢

 

1398

¢

 

 

122

بررسی ماهیت، شرایط و آثار معاهدات بین المللی حکومت اسلامی در چارچوب قاعده نفی سبیل

هانیه فدایی

 

¢

 

1398

¢

 

 

123

بررسی مصادیق عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده

راضیه فرقانی

 

¢

 

1398

¢

 

 

124

 

بابایی

 

¢

 

1398

¢

 

 

125

بررسی حقوق شهروندی بر اساس حقوق بشر

سودابه حسن پور

 

¢

 

1398

¢

 

 

126

 

پروانه چراغی

 

¢

 

1398

¢

 

 

127

 

طاهره جعفریان

 

¢

 

1398

¢

 

 

128

ازدواج با اقلیتهای مذهبی

معصومه پورعلی

 

¢

 

1398

¢

 

 

129

 

محدثه سعیدی

 

¢

 

1398

¢

 

 

130

بررسی تطبیقی نقش عرف در نظام حقوقی خانواده

فاطمه جعفرزاده

 

 

¢

1398

¢

 

 

131

انصاف و جایگاه آن در نظام فقهی اسلام و حقوق موضوعه ایران

زینب نفر

 

 

¢

1398

 

¢

 

132

بررسي عوامل فرهنگي اجتماعي كاهش باروري ازديدگاه زنان در ايران

معصومه افضلی

 

¢

 

1396

 

 

¢

133

بررسی فقهی حقوقی قانون دستیاری نظام پزشکی

پروین آخوندی

 

¢

 

1398

 

¢