فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

آیات الاحکام ( مدنی) - کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مبادی خصوصی فقه - کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده - کارشناسی ارشد مطالعات زنان

  مباحث اصول (2) - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

فایل ها و منابع درسی

آیات الاحکام(1): بررسی اهم عقود مانند: عقد اجاره، شرکت، مضاربه، ابضاع، ایداع، عاریه، سبق و رمایه، .... و برخی احکام مانند: لقطه، غصب، شفعه، اقرار،...وصیت ....از کتاب: کنزالعرفان فی فقه القرآن، مولف: فاضل مقداد میسوری

مبادی خصوصی فقه: بررسی مهم ترین واژگان و اصطلاحات کلیدی در حوزه فقه اسلامی که به ترتیب حروف الفبا مطرح گردیده و بالغ بر700 واژه می باشد. منبع اصلی: کتاب مبادی فقه و اصول . دکتر علیرضا فیض

اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده در اسلام: شامل بررسی اهم اصول حقوقی است که به مثابه چارچوب اساسی در نظام حقوقی خانواده بر کلیه قئانین و مقررات مربوطه حاکم می باشد و هیچ قانونی نباید در تعارض با این اصول وضع و اجرا شود. مانند: اصل معروف، تساوی، استقلال، امنیت، کرامت، عدالت، حمایت، مودت، آزادی و......

مباحث اصول(2):شامل مباحث امارات که دربردارنده 15 مقدمه و موضوعاتی نظیر: بررسی حجیت کتاب و سنت، عقل و اجماع، سیره عقلاء و شهرت و.... می باشد. منبع اصلی: کتاب اصول فقه مرحوم مظفر