فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دکتری: فقه و مبانی حقوق اسلامی -دانشگاه تهران

    کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی -دانشگاه تهران

    کارشناسی: فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:..........88058923-داخلی2133...

   دورنگار :..............88058923

   پست الکترونیک :f.hajiali@alzahra.ac.ir