فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

 

 

 

 

 

 دکتری: فقه و مبانی حقوق اسلامی - دانشگاه تهران

    کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی - دانشگاه تهران

    کارشناسی: فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه تهران

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:5692133 8 - 021

   دورنگار :88058923- 021

   پست الکترونیک :f.hajiali@alzahra.ac.ir