فریبا قطره، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فریبا قطره، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه زبانشناسی

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : زبانشناسی

   كارشناسي ارشد: زبانشناسی

   كارشناسي : مترجمی زبان انگلیسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبانشناسی

   تلفن: 88048935

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : f.ghatreh@alzahra.ac.ir