فرشاد درویشی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

سمت‌های اجرایی

- عضو مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی میکروبی (CAMB) دانشگاه الزهرا (از سال 1399 تاکنون)

- مدیر گروه زیست‌شناسی دانشگاه مراغه )1398 تا 1399)

- عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران (از سال 1397 تاکنون)

- دبیر علمی بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران – مراغه (1397)

- مسئول راه‌اندازی و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور مراغه وابسته به پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی (1393 تا 1398)

- مسئول راه اندازی و مدیر آزمایشگاه مرکزی زیست شناسی عضو شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (1389 تا 1393)

- رئیس کمیته بیوتکنولوژی دانشگاه مراغه (1389 تا 1393)

- راه‌اندازی و مسئول گروه تحقیقاتی بیوتکنولوژی میکروبی و مهندسی فرآیندهای زیستی (MBBE) دانشگاه مراغه (از سال 1389 تاکنون)

- از بنیانگذران گروه زیست‌شناسی دانشگاه مراغه به عنوان اولین استادیار گروه در سال 1389

 

عضویت در هیات تحریریه و داور مجلات معتبر علمی

- ادیتور مهمان دعوت شده برای مدیریت یک شماره ویژه تحت عنوان "Synthetic Biology of Yeasts for the Production of Non-Native Chemicals" در مجله Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

- مسئول راه‌اندازی و سردبیر مجله پژوهش‌های میکروبی به زبان انگلیسی به انتخاب هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران

- عضو هيات تحريريه مجله علمي زيست شناسي ايران

- عضو هيات تحريريه مجله علمي زيست شناسي کاربردی

- دبیر تخصصی مجله زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها

- دبیر تخصصی مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی

- داوری بیش از 200 مقاله برای مجلات معتبر علمی بین المللی (JCR) تایید شده توسط موسسه پابلونز (Publons) وابسته به Clarivate Analytics

 

عضویت در شوراها، کمیته‌ها و انجمن‌های علمی

- عضو شورای دانشگاه مراغه (1394 تا 1398)

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه مراغه (1394 تا 1398)

- عضو شورای فناوری مرکز رشد مراغه و پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی (از سال 1393 تا 1398)

- عضو کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه (از سال 1395 تا 1399)

- عضو کمیته منتخب زیست شناسی ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه (از سال 1395 تا 1399)

- عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه مراغه (از سال 1398 تاکنون)

- عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه مراغه (از سال 1393 تاکنون)

- عضو ستاد زیست فناوری استان آذربایجان شرقی - کمیته زیست فناوری صنعت و محیط زیست (از سال 1393 تاکنون)

- عضو کمیته تخصصی بررسی و ارزیابی درخواست های فرصت مطالعاتی دانشگاه مراغه (از سال 1395 تاکنون)

- عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه مراغه (از سال 1389 تا 1399)

- عضو کمیته داوری انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه مراغه (سال‌های 1394 و 1395)

- عضو کمیته انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه مراغه (از سال 1392 تاکنون)

- عضو کمیته نانوتکنولوژی دانشگاه مراغه (از سال 1391 تاکنون)

- عضو کمیته بیوتکنولوژی دانشگاه مراغه (از سال 1389 تاکنون)

- عضو انجمن علوم و فنون میکروبی ایران (1397 تاکنون)

- عضو انجمن بین المللی میکروبیولوژی کاربردی (SfAM) (از سال 1392 تاکنون)

- عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران (از سال 1390 تاکنون)

- عضو انجمن بیوتكنولوژیست های اروپا (EFB) (از سال 1388 تاكنون)

- عضو انجمن علمی میكروب شناسی ایران (از سال 1382 تاكنون)

- عضو انجمن زیست شناسی ایران (از سال 1379 تاكنون)