فرشاد درویشی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات

فوق (پسا) دكتری (Postdoc): زیست‌شناسی مصنوعی و مهندسی متابولیک دانشگاه فنی دانمارک (ِDTU)

دكتری (Ph.D): میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

كارشناسي ارشد (M.Sc): میکروبیولوژِی دانشگاه اصفهان

كارشناسي (B.Sc): زیست شناسی دانشگاه گیلان

زمینه‌های تدریس

دکتری

- میکروبیولوژی سامانه‌ها

کارشناسی ارشد

- توسعه سویه‌های صنعتی

- زیست فناوری و تخمیر قارچی

- بیوانفورماتیک

- روش‌ها در زیست‌فناوری

- فناوری تخمیر

- بیونانوتکنولوژی

- مهندسی بیوشیمی

- بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری

کارشناسی

- بیوانفورماتیک

- بیوتکنولوژی میکروبی

- میکروبیولوژی صنعتی

- میکروبیولوژی محیطی

- میکروبیولوژی غذایی

- متون تخصصی میکروبیولوژی

- فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

- مهندسی بیوشیمی و فرایندهای تخمیری

- طبقه‌بندی باکتری‌ها

- باکتریوفاژها

- ویروس شناسی

- میکروبیولوژی عمومی