فرشاد درویشی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

  • برنامه درسی

دکتری

- میکروبیولوژی سامانه‌ها

کارشناسی ارشد

- توسعه سویه‌های صنعتی

- زیست‌فناوری و تخمیر قارچی

- بیوانفورماتیک

- روش‌ها در زیست‌فناوری

- فناوری تخمیر

- بیونانوتکنولوژی

- مهندسی بیوشیمی

- بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری

کارشناسی

- بیوانفورماتیک

- بیوتکنولوژی میکروبی

- میکروبیولوژی صنعتی

- میکروبیولوژی محیطی

- میکروبیولوژی غذایی

- متون تخصصی میکروبیولوژی

- فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

- مهندسی بیوشیمی و فرایندهای تخمیری

- طبقه‌بندی باکتری‌ها

- باکتریوفاژها

- ویروس شناسی

- میکروبیولوژی عمومی

  • فایل ها و منابع درسی