فرشاد درویشی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فرشاد درویشی

استاد گروه میکروبیولوژی

 

 

فوق (پسا) دكتری (Postdoc): زیست‌شناسی مصنوعی و مهندسی متابولیک دانشگاه فنی دانمارک (ِDTU)

دكتری (Ph.D): میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

كارشناسي ارشد (M.Sc): میکروبیولوژِی دانشگاه اصفهان

كارشناسي (B.Sc): زیست شناسی دانشگاه گیلان

 

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

تلفن: 2709 8869 (21) 98+

دورنگار: 8912 8805 (21) 98+

پست الکترونیک: f.darvishi@ymail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: f.darvishi@alzahra.ac.ir