فرشاد درویشی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فرشاد درویشی

استاد گروه میکروبیولولوژی

 

 

 

 

 

دكتری (Ph.D): میکروبیولوژی

كارشناسي ارشد: میکروبیولوژِی

كارشناسي: زیست شناسی

 

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک: f.darvishi@ymail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: f.darvishi@alzahra.ac.ir