فرید بهروزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  ریاضی محض-آنالیز (دانشگاه خوارزمی).

كارشناسي ارشد:   ریاضی محض-آنالیز (دانشگاه خوارزمی).
كارشناسي : ریاضی محض(دانشگاه علم و  صنعت ایران).

 

زمینه های تدریس

   ریاضی عمومی، مبانی آنالیز، آنالیز ریاضی، توابع مختلط، توپولوژِی.

   آنالیز حقیقی، آنالیز تابعی، نظریه عملگر.