فریبا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

سوابق اجرایی

 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آمار

 عضو کمیته برنامه‌ریزی گروه آمار

 عضو کمیته ترفیع گروه آمار

 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی آمار

 استاد راهنمای ورودی 1400 گروه آمار