فریبا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

تحصیلات

 

 دكتري (Ph.D) : آمار، دانشگاه تهران، 1397

 

 كارشناسي ارشد: آمار، دانشگاه تهران، 1389  

 كارشناسي : آمار، دانشگاه یزد، 1387

 

زمینه های تدریس

  رگرسیون 1 و 2

 داده کاوی

 قابلیت اعتماد

 کنترل کیفیت آماری

 احتمال 1 و 2

 روش‌های آماری