فریبا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

برنامه درسی

 داده کاوی 

 رگرسیون 1 

 فرایندهای تصادفی 1

 زبان تخصصی 

 

فایل ها و منابع درسی

» DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA: An Introduction to Data Mining, DANIEL T. LAROSE CHANTAL D. LAROSE. 

» An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Tibshirani, Hastie. 

» Introduction to Stochastic Processes, Hoel, Port, Stone.

 فرآیندهای تصادفی دکتر عین الله پاشا

تحلیل رگرسیون خطی با R، دکتر افتخاری، امینی، پارسیان و زمانی