فاطمه آهنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه ریاضی 


   دكتري (Ph.D) : دانشگاه علم و صنعت ایران

   كارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   كارشناسي : دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   تلفن: 85693014

   دورنگار : 982188058470+

   پست الکترونیک : f.ahangari@alzahra.ac.ir