الهه ستوده نما ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 

سوابق اجرایی

 

سمت

آغاز

پايان

معاون گروه انگليسي دانشگاه الزهراء

1370

1372

مدير گروه انگليسي - دانشگاه الزهراء

1372

1374

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهراء

1382

1384

مدير تحصيلات تكميلي دانشكده ادبیات

1386

1387

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهرا

1391/4

1391/11

نماینده ستاد شاهد دانشگاه در دانشکده ادبیات

90

تا کنون

عضو كميسيون تخصصي دانشکده ادبیات

88

89

عضو كميسيون تخصصي زبانها

92

تا کنون

عضو هیات ممیزه دانشگاه

91

95

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

91

تا کنون