دکتر مریم اسمعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مشاور فرهنگی گروه صنایع

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشکده فنی مهندسی  از سال 90 تا 96

نماینده استعداد درخشان دانشکده  از سال 88 تا 92