دکتر مریم اسمعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران

كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران

كارشناسي :ریاضی کاربرد در تحقیق در عملیات از دانشگاه شهید بهشتی

 

زمینه های تدریس

نظریه بازی ها

برنامه ریزی غیرخطی

آمار و احتمالات

اقتصاد مهندسی