سوابق اجرایی                                     

 

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ریاضی: تیرماه 1397- تاکنون

مدیرگروه آمار: 1393-1396

مدیرگروه علوم کامپیوتر: شهریور1393- شهریور1399

دبیرکارگروه تخصصی شماره 3 میان رشته ای دانشگاه: دی 1396- تاکنون

دبیرکارگروه آسیاو اقیانوسیه-مدیریت همکاریهای بین المللی دانشگاه: اسفند1397- مرداد1399