تحصیلات                                  


دكتري (Ph.D) : ریاضی کاربردی- گرایش الگوریتم و هندسه محاسباتی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

كارشناسي ارشد: ریاضی کاربردی- گرایش الگوریتم و هندسه محاسباتی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کارشناسي : ریاضی کاربردی-دانشگاه صنعتی شریف.

 

 

زمینه های تدریس                           


ساختمان داده ها و الگوریتم

طراحی و تحلیل الگوریتم ها

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

هندسه محاسباتی

مباحثی در علوم کامپیوتر

نطریه محاسبه

مبانی ترکیبیات

نظریه گراف و کاربردها