برنامه درسی و حضور نیم سال اول 99-00

 

 

 

سرفصل دروس:

طراحی الگوریتم

الگوریتم و محاسبه