مرضیه اسکندری

استادیار گروه علوم کامپیوتر


تحصیلات                                         

دكتري (Ph.D) : ریاضی کاربردی- گرایش الگوریتم و هندسه محاسباتی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

كارشناسي ارشد: ریاضی کاربردی- گرایش الگوریتم و هندسه محاسباتی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کارشناسي : ریاضی کاربردی-دانشگاه صنعتی شریف.

اطلاعات تماس                                 

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی- طبقه پنجم ساختمان خوارزمی.

تلفن: 02185692104-02185692979-02185692105

دورنگار: 02188035187

پست الکترونیک: eskandari@alzahra.ac.ir

 


 

 

Google scholar ID

ORCID ID

ResearchGate ID

Publons ID

Scopus ID