کاملیا انزوایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 کاملیا انزوایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :مهندسی عمران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف 1391-1397

   كارشناسي ارشد:مهندسی عمران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف 1389-1391

   كارشناسي :دو رشته ای مهندسی عمران-هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف 1384-1389

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   پست الکترونیک :c.enzevaee@alzahra.ac.ir