آمنه الیکایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


آمنه الیکایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :میکروبیولوژی (ویروس شناسی)، دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي ارشد:میکروبیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي :میکروبیولوژی، دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692720

 

   پست الکترونیک :, a.elikaei@alzahra.ac.ir, A.elikaei@gmail.com