الهام شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 عضو هیآت علمی تمام وقت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)؛

 1. مدیر گروه حقوق دانشگاه الزهرا 99-97؛
 2. عضو گروه آموزشی حقوق دانشگاه الزهرا از سال 1397؛
 3. عضو گروه آموزشی مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا 97-92؛
 4. استاد مشاور کانون حجاب و عفاف معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا(س) 93-92؛
 5. عضو کمیته حجاب و عفاف دانشگاه الزهرا، کارگروه فرهنگی 94-92؛ 

 6. عضو کمیته حقوق شوراي فرهنگی اجتماعی زنان93-91؛

 7. عضو کارگروه سیاست جمعیتی شوراي عالی انقلاي فرهنگی، شوراي فرهنگی اجتماعی زنان؛

 8. عضو کارگروه پیوست نگاري فرهنگی بسیج اساتید استان تهران؛

 9. نماینده فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا 1393؛

 10. عضو کارگروه فقه و حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی؛

 11. دبیر کارگروه مطالعات خانواده خانه اندیشمندان علوم انسانی؛

 12. مشاور سازمان بهزیستی در مسائل زنان؛

 13. عضو مؤسس بنیاد وفا گستران مسلمان(N.G.O.)، فعال در مسایل زنان و خانواده؛