الهام شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : فقه و حقوق خصوص دانشگاه شهید مطهری

 

كارشناسي ارشد: فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری

كارشناسي : فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری

 

زمینه های تدریس

   حقوق مدنی

   متون فقه

   حقوق زن و خانواده

   قواعد فقه

   اصول فقه